UNGDATA JUNIOR

Hva er Ungdata junior?
Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til barn på 5.–7. klassetrinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv. Barna blir spurt om temaer som fritid, venner, foreldre, skole og helse. Den elektroniske spørreundersøkelsen gjennomføres i skoletiden, og det er frivillig å delta. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med kommunen, som står for den praktiske gjennomføringen på skolene. Ungdata junior gir norske kommuner mer kunnskap om barna som står midt mellom barndommen og ungdomstiden og supplerer på denne måten Ungdataundersøkelsene.

Hvorfor gjennomføre en Ungdata junior-undersøkelse?
Målet med Ungdata junior er å få et lokalt kunnskapsgrunnlag som, sammen med andre kunnskapskilder, kan brukes i utviklingen av lokal oppvekstpolitikk og i kommunenes arbeid med å bedre barns folkehelsesituasjon. Ungdata junior er finansiert av Helsedirektoratet, og er et samarbeid mellom Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet, og de sju regionale kompetansesentrene innen rusfeltet (Korus).

Hvordan gjennomføres Ungdata junior
I 2019 har seks bydeler i Oslo gjennomført Ungdata Junior. Alna, Bjerke, Grorud, Nordre Aker, Stovner og Vestre Aker (deltok kun med 1 skole). Til sammen har 5205 elever på mellomtrinnet svart og svarprosenten er på 87. Korus Oslo bistår bydelene med å formidle resultatene fra spørreundersøkelsen. Bydelsrapportene finner du til høyre på siden, og en egen oppsummerende rapport for Groruddalen finner du her.

Her finner du rapporten for 2021: Ung i Oslo 2021 5. – 7. trinn

Yvonne Larsen

Yvonne Larsen

Nestleder KoRus Oslo

yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no

+47 908-14-334

Sara A. Warhuus

Sara A. Warhuus

Spesialkonsulent

sara.warhuus@vel.oslo.kommune.no

+47 952 89 825