UNG I OSLO/UNGDATA

De store ungdomsundersøkelsene i Oslo blir kalt «Ung i Oslo», og gjennomføres hvert tredje år. Hovedformålet med undersøkelsen er å framskaffe et kunnskapsgrunnlag for utforming av lokal ungdomspolitikk og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge. Elever på samtlige ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo er i målgruppa for undersøkelsen. Systemet som brukes er Ungdata.

Hva er Ungdata?
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser om levekår blant ungdom på ungdomstrinnet og videregående opplæring. Temaene omfatter skole, rus, familie, venner, og fritidsaktiviteter samt spørsmål om helse, kriminalitet og syn på framtida. Besvarelsene foregår elektronisk på skolene i skoletida, ved at elevene logger seg inn til undersøkelsen via en nettside.

Hvorfor gjennomføre en Ungdata-undersøkelse?
Gjennom kartlegging av den lokale ungdomssituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

Siden dette er en standardisert undersøkelse som har fått stor utspredelse, gir Ungdata kommunen muligheten til å sammenlikne egne tall med andre kommuner regionalt og nasjonalt.

I folkehelselovens § 5 heter det at «kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.» Ved å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse får kommunen en slik oversikt over ungdomsbefolkningen.

Hvordan gjennomføres Ung i Oslo?
Det er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Oslo kommune ved Velferdsetaten, Korus Oslo og Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid. Det er etablert en styringsgruppe for undersøkelsen som består av de overnevnte, samt Utdanningsetaten i Oslo. Det tverretatlige nettverket i  SaLTo- samarbeidet (sammen lager vi et trygt Oslo) trekkes også med i arbeidet som høringsinstans og med konkrete innspill. De spiller også en avgjørende rolle for å nå ut til ungdommene som ikke går i ordinær skole, men som likevel er i målgruppa for undersøkelsen.

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO