TIDLIG INN

Hva?

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn er initiert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Sentralt i opplæringen er:

 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av Motiverende Intervju (MI) og støttesamtaler
 • Kartlegging og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging og samtaler om psykiske vansker under graviditet og småbarnsperiode
 • Kartlegging og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

Hvorfor?

Korus Oslo ønsker å bidra til å styrke bydelenes tidlig intervensjonsarbeid gjennom å tilby opplæringsprogrammet Tidlig Inn. Den viktigste målgruppen er ansatte som jordmødre, helsesøstre og fastleger, som regelmessig kommer i kontakt med gravide og småbarnsforeldre. Målsettingen er å styrke de ansattes kunnskap og ferdigheter i tidlig identifikasjon og tidlig intervensjonsarbeid. Opplæringsprogrammet tilbys gratis til bydelene. Korus Oslo kan bistå økonomisk med utlegg til lokaler og lunsj under fagsamlingene. Tidlig Inn kan sees i sammenheng med samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Hvordan?

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over fem dager som kan fordeles over et år. Bydelen medvirker i hvilke verktøy og rutiner de ønsker å implementere. Det er etablert et eget regionalt opplæringsteam (ROT) for Oslo som er ansvarlig for opplæring og implementering av programmet til de som i det daglige arbeider nær gravide og småbarnsforeldre. Det regionale opplæringsteamet for Oslo består av:

 • RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Bufetat, Region Øst (Barne-, ungdoms- og familieetaten)
 • RBUP, Helseregion Øst og Sør (Regionsenter for barn og unges psykiske helse)
 • Helseetaten
 • Korus Oslo