Snart åpner heroinassistert behandling i Bergen

Av Bjørnar Bergengen, spesialkonsulent KORUS Oslo

Vi har intervjuet Vibeke Bråthen Buljovcic som jobber som teamleder for HAB i Helse Bergen.

I 2019 besluttet myndighetene å opprette to prøveprosjekter med heroinassistert behandling (HAB) i Norge. Kunne du begynne med å fortelle hvordan dere har organisert dere i Bergen.

Helse Bergen har kjøpt et stort hus i Bergen sentrum hvor HAB skal holde til, sammen med andre behandlingsenheter i Avdeling for Rusmedisin. Vi har fått veldig god hjelp fra Arealkontoret i Helse Bergen med å utforme lokalene. Målet var opprinnelig at lokalene skulle være klare for innflytting i desember 2021. Det har oppstått forsinkelser i byggeprosjektet, så vi flytter inn i midlertidige lokaler i påvente av at de permanente lokalene våre skal bli ferdige.

Behøver HAB noen spesielle tilpasninger av bygget de er i?

I HAB er det mange pasienter som skal gjennom systemet. Her i Bergen er det estimert med opptil 100 pasienter som skal inn til oss to ganger om dagen, syv dager i uken. Derfor kreves det store lokaler for å få en god pasientflyt. Lokalene skal være gode å jobbe i og de skal være gode for pasientene våre å være i. Selve bygget i seg selv setter også noen rammer for hva vi kan få til. Vi ønsker en jamn flyt gjennom lokalet med inngang i den ene enden av bygget og utgang i den andre. Det avholdes samtale med alle pasienter før hver dose, blant annet for å vurdere om det er forsvarlig å gi full dose. Pasienten veiledes ved injeksjon av dosen og blir værende til observasjon i 20-30 minutter etterpå.

Det skal gis to injeksjoner i døgnet. Blir det da med cirka tolv timers mellomrom?

Pasientene har normalt behov for ny dose etter 4-6 timer. Det er fordi heroin har relativt kort halveringstid, den går fort ut av kroppen.  I HAB-klinikken tilbys pasientene 2 daglig inntak av heroin enten som tablett eller til injeksjon. Etter andre dose heroin får pasientene tilbud om å innta en lav dose metadon for at de skal holde seg abstinensfri gjennom natten.

Hva er status per nå i Bergen?

Vi åpner for henvisninger 15. februar. Så satser vi på å være i gang med pasientbehandling i løpet av mars måned.

Hvordan går man fram for å bli henvist til dere?

Vi forventer at de fleste henvisningene vil komme fra LAR-pasienter som ikke har god nok effekt av ordinær LAR-behandling som derfor ønsker seg over i heroinassistert behandling. Ellers er det som med ordinære henvisninger til TSB at de enten kommer via fastleger eller NAV.  Om brukere ringer til oss og sier de ønsker heroinassistert behandling vil de få veiledning om hvordan de skal gå frem.  I tillegg til fastlege eller NAV kan også andre leger henvise til oss. Dette kan for eksempel være en lege ved Gatehospitalet her i Bergen.

Hvor mange ansatte er dere?

Nå i oppstart har vi seks sykepleiere og to vernepleiere. Vi har en psykolog og en sosionom. En merkantil, meg og tre overleger som vil bytte på å være i poliklinikken. Overlegen som har hovedansvaret vil være i klinikken tre dager i uken og så har vi to til som skal være en dag i uken hver, slik at vi har lege til stede på poliklinikken hver dag.

Jeg har jobba lenge i rusfeltet, og husker det var en del kritiske røster da metadonbehandlingen ble innført. Har dere opplevd noe lignende når det gjelder heroinassistert behandling?

Ut fra den politiske diskusjonen i forkant av at det ble besluttet hadde jeg kanskje forventet flere kritiske røster til heroinassistert behandling enn det vi har fått. Noen er nok litt skeptiske, og det kan være noe undring til at tilbudet etableres. Men når vi informerer om betydningen av behandlingstilbudet for pasientene og hva som er tanken bak det, så opplever jeg at det er en veldig stor forståelse for at HAB er noe målgruppen vil ha stor nytte av.

Hvem er det som særlig kan nyttiggjøre seg av heroinassistert behandling?

Heroinavhengige som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av annen behandling. Først og fremst vil det nok gjelde pasienter som ikke har hatt god nok effekt av de vanlige LAR-legemidlene, men unntaksvis kan det kanskje også være personer med heroinavhengighet som av særlige grunner har valgt å ikke søke LAR.

De som kan søke inn hos dere det er personer bosatt i Bergen kommune?

Vi tar imot pasienter fra nedslagsfeltet til Helse Bergen, ikke bare Bergen kommune. Men reiseavstanden til HAB-poliklinikken kan selvsagt ha betydning for hvem som vil søke seg til HAB. Erfaringen fra Danmark at de har pasienter som reiser opp til en time hver dag for å komme til HAB.

Og da er det egentlig bare for de ulike kommunene rundt og ta kontakt med dere for å høre om det er en mulighet for å få noen av sine pasienter inn hos dere.

Ja. Det er bare å ta kontakt for informasjon, eller å sende en henvisning. Så vil det jo selvfølgelig bli gjort en vurdering i inntaksteamet i HAB av om HAB er egnet behandling for pasienten, om pasienten er i målgruppen for tilbudet. Det må jo legges til at heroinassistert behandling er en krevende behandling for pasientene våre å delta i. Pasientene må møte opp to ganger om dagen, syv dager i uken, uten mulighet for ta-med-hjem doser.

Har du noen råd og tips til de for hvordan ansatte på lavterskeltilbud kan hjelpe sine pasienter som måtte ønske å komme inn i HAB?

Jeg vil anbefale at de tar kontakt med oss. Vi har vært på noen lavterskeltilbud og informert om behandlingen, og planlegger å komme ut til flere. Både for å informere om selve behandlingen, men også for å få et godt samarbeid med lavterskeltilbudene vi har i Bergen. Jeg tenker det er viktig at brukerne får informasjon om HAB fra stedene der de oppholder seg. Lavterskeltilbudene er kjempeviktige samarbeidspartnere for oss.

Er det noe behandlingstilbud i HAB ut over medikamentet?

Vi kommer til å jobbe tverrfaglig i HAB med både psykisk og somatisk helse, for vi vet at pasientene sliter med mer enn heroinavhengighet. Psykologen kommer til å være i miljøet på poliklinikken så det skal være enkelt å ta kontakt, og om noen for eksempel har påvist hepatitt C så vil vi tilby behandling og oppfølging for dette i poliklinikken. Vi vil selvsagt samarbeide med fastlege, NAV sosialtjenesten, andre kommunale tjenester, brukerorganisasjoner og frivillige ideelle organisasjoner for å kunne tilby pasientene helhetlige tjenester.

Hvordan blir dere evaluert?

Det er knyttet et stort forskningsprosjekt til HAB som SERAF leder. Her på poliklinikken kommer vi til å motivere pasientene til å delta i forskningsprosjektet, for det er viktig at så mange som mulig deltar for å få så gode data som mulig. Alt vi gjør blir kartlagt og forsket på. Dette skal munne ut i en rapport som blant annet skal brukes til å vurdere om videre heroinassistert behandling kan anbefales som behandling også etter at prøveprosjektet er over.

Er det noe du brenner etter å få sagt helt til slutt?

Vi skal ha fokus på pasientenes livskvalitet og verdighet. Vi ønsker at HAB skal være et behandlingstilbud som bidrar til at pasientene får større stabilitet i hverdagen, og som kan være med på å redusere stigmaet de kan oppleve. Nå er vi en utålmodig gjeng her som gleder oss veldig til vi skal komme i gang. Vi gleder oss til vi får pasienter i poliklinikken, og vi gleder oss til å bli kjent med pasientene våre!

 

Vibeke Bråthen Buljovcic