Tryggere Ruspolitikk åpner rusmiddelanalyse-tjeneste

Av Silje Mack, erfaringskonsulent

Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener det vil redde liv om brukere får teste rusmidlene sine før de inntar dem. Nå tar de saken i egne hender og åpner Norges første brukerrettede tjeneste for rusmiddelanalyse.

Her til lands er rusmiddelanalyse hovedsakelig forbundet med å teste blod og urin for å avdekke personers bruk av illegale rusmidler.

Kripos og Tolletaten bedriver testing av rusmidler i laboratorie, men per i dag eksisterer ikke rusmiddeltesting i et forebyggings- eller skadereduksjonsperspektiv i Norge. Det har til og med vært flere saker der Tolletaten har beslaglagt testkits som er bestilt av privatpersoner på nett og varslet politiet, som har reagert med å iverksette etterforskning av personene. I likhet med mange andre skadeforebyggende tiltak, har rusmiddeltesting blitt ansett for å ‘fasilitere eller tilrettelegge for illegal rusbruk’.

Åpner denne måneden

Det er likevel én aktør som våger seg på banen, nemlig Foreningen Tryggere Ruspolitikk. De har utarbeidet rapporten “Tryggere med kunnskap – anbefalinger til implementering av rusmiddelanalysetjenester i Norge”. Denne måneden skal de etter planen åpne Norges første rusmiddelanalyse-tjeneste i Oslo.

Jeg tok en prat med Jørn Kløvfjell Mjelva, som er prosjektleder i Tryggere Ruspolitikk og førsteforfatter av rapporten. Han forteller at det i første omgang er et pilotprosjekt, men at de vil søke om offentlige midler for å videreføre tjenesten når de første resultatene foreligger.

– I mange andre land opereres slike tjenester som forskningsprosjekt, hvor ett av formålene er å kartlegge og overvåke rustrender, forteller han.

Hvorfor er rusmiddeltesting så spennende for forskere?

– Gjennom en tjeneste for rusmiddelanalyse kan en innhente informasjon om både innholdet i rusmidlene som brukes, og personene som bruker dem (anonymt). Dette er viktig kunnskap som kan komme flere aktører til nytte, for eksempel kan det være relevant i utviklingen av mer målrettede tiltak for brukere. Det vil også kunne være aktuelt å samarbeide med Folkehelseinstituttet og EUs Early Warning System om informasjonsdeling.

Hvordan vil dette foregå i praksis?

– Vi har gått til innkjøp av et spektrometer, som er et effektivt måleinstrument for å analysere innholdet av ulike rusmidler, med et referansebibliotek med spektere på over 600 ulike stoffer. Brukere kan kontakte oss gjennom krypterte kanaler for å avtale en tid de kan komme og teste rusmidlene sine. Dette er viktig for å ivareta tryggheten til brukerne, ettersom mange av dem lever i frykt for politiet. Grunnet det juridiske perspektivet vil heller ikke ansatte hos oss oppbevare noen rusmidler. Vi trenger bare ørsmå mengder for analysen, analysen bare tar noen sekunder, og vi kommer til å destruere prøven når vi er ferdige med analysen

Hvorfor mener FTR det er viktig å tilby rusmiddelanalyse i Norge?

– Det er flere grunner til det. Det handler blant annet om å redde liv gjennom å forebygge overdoser grunnet for høy dosering/urent stoff. Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått dersom brukerne hadde hatt mulighet til å sjekke innholdet, og dersom en hadde hatt mulighet til å advare andre om farlig stoff i omløp, forteller han.

– Denne tjenesten gir oss også en unik mulighet til å komme i kontakt med brukere og opprette en tillitsbasert dialog, som igjen lar oss formidle risikoreduserende informasjon og også fange opp folk som er i ferd med å utvikle et rusproblem.

– Det andre er å overvåke rusmidler og bruken over tid. Mye av det som analyseres i dag, er beslag fra grenseoverganger i forbindelse med innførsel. Det gir et mangelfullt bilde, ettersom en ikke har like god oversikt over rusmidler som produseres i Norge. Ofte blandes også rusmidler ut etter de er smuglet inn i landet, slik at sluttproduktene kan variere. Ved å heller forholde seg til det som faktisk brukes fremfor det som smugles, får man mer kunnskap om et større spekter av rusmidler.

Hva er ambisjonene på sikt?

– På sikt ønsker vi å legge til rette for at brukere kan sende inn prøver via post, slik at vi kan kartlegge markedet og bruken i hele landet, ettersom det er vel så mye rusbruk ute i distriktene. Vi ønsker også å i større grad integrere forebygging og skadereduksjon inn i tjenesten, i tillegg til å tilby korte samtaler og eventuelt kunne henvise videre dersom noen er bekymret for eller ønsker hjelp med rusbruken sin.

Jørn Kløvfjell Mjelva

Les hele rapporten her