Rusmiddelforebygging i skolen

Hva er rusmiddelforebygging i skolen?
Skolen er en viktig arena for læring, sosial utvikling og samtidig en sentral arena for forebyggende og holdningsskapende arbeid. Nasjonale retningslinjer fastslår at skolen skal fremme god helse, og bidra til en positiv sosial utvikling hos elevene. Ifølge opplæringsloven § 9a-1 har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette understrekes også i Læringsplakaten. I læreplanverket er det beskrevet kompetansemål knyttet til rusforebyggende arbeid.

Forebyggende arbeid dreier seg om å begrense risikofaktorer og øke beskyttelsesfaktorer. Dette kan gjøres på ulike nivåer, hos det enkelte barn, i familien, blant venner, i nærmiljø og skole. God tilhørighet, trivsel, tilpasset opplæring og det å lykkes skolefaglig kan være forebyggende mot fremtidige problemer av ulike slag. Når en elev lykkes med skolearbeidet, tilhører et skolemiljø som preges av gode sosiale relasjoner med medelever og voksne, og samtidig blir sett og får positive tilbakemeldinger, reduseres risikoen for ulike problemer og skjevutvikling.

Hvorfor?
Skolen egner seg som arena for forebyggende arbeid fordi alle barn og unge oppholder seg der over flere år. Påvirkning fra jevnaldrende har stor betydning for utvikling av holdninger, til bruk av rusmidler og tidspunkt for alkoholdebut. Skolen er også en god arena for å inkludere foresatte i det forebyggende arbeidet.

Lærere og andre ansatte i skolen er viktige voksne personer i elevenes liv. For barn som vokser opp under vanskelige betingelser, kan læreren bli «den viktige» støttespilleren som bidrar til at de klarer seg «mot alle odds». Gjennom å ha en god relasjon til elevene er lærere både i posisjon og har kompetanse til å arbeide forebyggende. Læreplanverket stiller også krav til helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen

Hvordan?
I et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Korus Nord er det utviklet et støttemateriell for rusmiddelforebyggende arbeid i skolen: «Støttemateriell: Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen – Forslag til læringsaktiviteter».

I støttemateriellet vil man finne konkrete forslag til læringsaktiviteter knyttet til kompetansemålene som omhandler temaet rus i læreplanverket. I tillegg beskriver støttemateriellet hvorfor skolen kan være en sentral arena for rusforebyggende arbeid, samt hvilke sentrale elementer forskningen sier er nyttig å ta i bruk for rusforebyggende arbeid i skolen. Støttemateriellet gir anbefalinger for hvordan man kan arbeide for å nå kompetansemålene, slik at arbeidet i skolen kan bli ett av flere bidrag i det rusforebyggende arbeidet i lokalsamfunnet.

Fagansvarlige:

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO