PAKKEFORLØP

Kompetansesenter rus Oslo skal bistå Helsedirektoratet i arbeidet med å implementere pakkeforløp for psykisk helse og rus, ved å understøtte tjenestene med relevant opplæring og kompetansehevende tiltak knyttet til det faglige innholdet i pakkeforløpene.  Kompetansesentrene skal samarbeide med fylkesmennene om pakkeforløp.

Målet med pakkeforløp psykisk helse og rus er å skape et helhetlig behandlingstilbud, hvor det skal legges til rette for gode individuelle forløp. Forløpene skal bidra til bedre samhandling mellom sektorene, synliggjøre ansvarsforhold og skape gode overganger. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Det er fem hovedmål som er utarbeidet for å bedre utfordringen i dagens tjenestetilbud:

  • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • unngå unødig ventetid
  • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Det er inngått ny underavtale for rus og psykisk helse mellom Oslo kommune, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Denne avtalen beskriver samhandling ved kartlegging og henvisning, samhandling gjennom forløpet i spesialisthelsetjenesten og ved avslutning. Både spesialisthelsetjenesten og kommunens plikter og oppgaver i forkant, under og etter innleggelse i spesialisthelsetjeneste er beskrevet.