ØVRIGE SATSINGER

INDIVIDUELL PLAN

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en Individuell Plan. Les mer.

KLIENT OG RESULTATSTYRT PRAKSIS (KOR)

Klient– og resultatstyrt praksis (KOR) er en tilnærming som kan brukes for å øke bruker- og mestringsperspektivet i rusfeltet. Dette er en praksis som hjelper fagpersonen med å holde fokus på samarbeidet og relasjonen med brukeren, samtidig som det gir brukeren en mulighet til å si fra om hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer godt nok. Les mer.

TVANGSTILTAK OVERFOR RUSMIDDELAVHENGIGE

Frivillighet er det beste utgangspunktet for behandling. All behandling for rusmiddelavhengighet er derfor i utgangspunktet basert på frivillighet. Likevel kan den rusmiddelavhengige i noen tilfelle være så nedkjørt at personen vanskelig kan ta standpunkt til sitt behov for hjelp. Når alle frivillige tiltak er forsøkt, kan man utrede om det er grunnlag for å iverksette tvangstiltak. Les mer.