ØVRIGE SATSINGER

INDIVIDUELL PLAN

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en Individuell Plan. Les mer.

KLIENT OG RESULTATSTYRT PRAKSIS (KOR)

Klient– og resultatstyrt praksis (KOR) er en tilnærming som kan brukes for å øke bruker- og mestringsperspektivet i rusfeltet. Dette er en praksis som hjelper fagpersonen med å holde fokus på samarbeidet og relasjonen med brukeren, samtidig som det gir brukeren en mulighet til å si fra om hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer godt nok. Les mer.

MUSIKKTERAPI

Musikkterapi i rusfeltet er en recovery-orientert praksis med fokus på å støtte opp under klienters egen bedringsprosess gjennom en ressurs- og samfunnsorientert tilnærming. Les mer.

TVANGSTILTAK OVERFOR RUSMIDDELAVHENGIGE

Frivillighet er det beste utgangspunktet for behandling. All behandling for rusmiddelavhengighet er derfor i utgangspunktet basert på frivillighet. Likevel kan den rusmiddelavhengige i noen tilfelle være så nedkjørt at personen vanskelig kan ta standpunkt til sitt behov for hjelp. Når alle frivillige tiltak er forsøkt, kan man utrede om det er grunnlag for å iverksette tvangstiltak. Les mer.

Ernæring

Vi trenger å øke fokuset på ernæring i rusfeltet! Korus Oslo har hatt et samarbeid med Helsedirektoratet og noen lavterskelinstitusjoner knyttet til fokus på ernæring. Vi har lansert oppskriftskort tilpasset lavterskelfeltet. Les mer.