OVERDOSEFOREBYGGENDE ARBEID

Hva
Antall overdosedødsfall i Norge har vært forholdsvis stabilt siden 2003, med et gjennomsnitt på 260 dødsfall årlig.  Korus Oslo jobber med denne problematikken på flere måter, gjennom den nasjonale overdosestrategien som går frem til 2022, og gjennom Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid.  Stortinget vedtok i 2013 å gi Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en femårig nasjonal overdosestrategi, der visjonen er at ingen skal dør av overdose. I 2019 ble denne besluttet videreført i en ny fireårig, «Nasjonal overdosestrategi 2019-2022». Arbeidet som ble igangsatt i den første strategiperioden skal videreføres. I tillegg skal den nye strategien ta for seg nye utfordringer, nye rusmidler, vurdering av nye målgrupper og nye tiltak som vil kunne ha betydning.

«Oslostandarden for overdoseforebyggende arbeid» ble lansert i mars 2019. Oslostandarden inngår i byrådets strategiske plan for rusfeltet, og skal være et felles faglig utgangspunkt og sikre god kvalitet og likeverdige tjenester i det lokale overdoseforebyggende arbeidet på tvers av bydelene. Felles for arbeidet i bydelene er at de skal

 • Etablere et kontaktpunkt med ansvar for å koordinere arbeidet
 • Gjennomføre systematiske overdoseforebyggende samtaler
 • Anvende kriseplaner og samtykkeerklæringer
 • Dele ut 113-kort og gi førstehjelpsopplæring
 • Motivere for LAR- og LASSO-behandling
 • Dele ut brukerutstyr, Nalokson nesespray og gi tilbud om SWITCH
 • Evaluere overdosedødsfallene
 • Ivareta pårørende

Hvorfor
Det overordnete målet med overdosearbeidet er å få ned antallet personer som dør av narkotikaoverdoser. Dette innebærer også å være en kunnskapsformidler nasjonalt, og tilrettelegger for å implementere det overdoseforebyggende arbeidet i Oslos bydeler.

Hvordan

 • Arrangere den årlige Lavterskelkonferansen i samarbeid med Korus Øst
 • Arrangere seminaret «I rus og dus» i Oslo
 • Opprette og drifte et nettverk for personer som arbeider overdoseforebyggende i bydelene i Oslo
 • Samarbeide med Helsedirektoratet, Korus Øst, Velferdsetaten og Korus Nord
 • Delta i det overdoseforebyggende nettverket i Oslo og i nasjonalt nettverk for forebygging
 • Deltar i ekspertgruppe knytta til nasjonal overdosestrategi 2019 – 2022
 • Holder kurs og forelesninger
 • Månedlig Lavterskel-nyhetsbrev