OPPSØKENDE SOSIALT ARBEID

Hva er oppsøkende sosialt arbeid?
Oppsøkende sosialt arbeid (utekontaktvirksomhet) er et virkemiddel og en arbeidsmetodikk mange kommuner tar i bruk for å nå ut til utsatte og vanskeligstilte grupper som vanligvis er vanskelig å nå med andre tilnærminger. Moderne oppsøkende arbeid i  Norge har sitt utspring i opprettelsen av Uteseksjonen i Oslo i 1969. De oppsøkende tjenestene bruker sin kjennskap til personer i utsatte miljøer både til å initiere egne støttetiltak, til å videreformidle unge til andre hjelpetjenester og til samarbeid med foreldre, skole og andre. Omtrent 90 av landets kommuner har etablert oppsøkende tjenester som et virkemiddel i deres folkehelse, forebygging- og tidlig intervensjonsarbeid.

Hvorfor?
Helsedirektoratet beskriver utekontaktenes rolle i tidlig intervensjonsarbeidet i kommunene på følgende måte: Utekontaktene er i tidlig intervensjonssammenheng særlig viktige når det gjelder å oppdage og intervenere i forhold til ungdom som trenger hjelp eller støtte men som ikke eller i utilstrekkelig grad, nås av andre deler av hjelpeapparatet (Helsedirektoratet 2007:70).

For å styrke de oppsøkende tjenestene i bydeler og kommuner har Kompetansesenter rus Oslo (Korus Oslo) over tid arbeidet systematisk for å beskrive praksis, utvikle rutiner og metodikk i det oppsøkende arbeidet. Som et ledd i dette har vi arbeidet med å videreutvikle utekontaktenes kartleggingsrutiner, for på denne måten å sette utekontaktene bedre i stand til å fremskaffe god lokal informasjon om nye trender, risikomiljøer og mekanismer i lokale risikomiljøer. Vi ønsker å arbeide for at de oppsøkende tjenestene som arbeider med ungdom skal utvikles til å bli en viktig initiativtaker, premissleverandør og en tiltakstjeneste for kommunenes selektive folkehelsearbeid rette mot unge.

Hvordan?
Kompetansesenter rus – Oslo bistår Helsedirektoratet med kvalitetsutvikling og utforming av nasjonale retningslinjer for oppsøkende sosialt arbeid med ungdom. Ved å arbeide med å videreutvikle, og implementere dokumentasjonssystemet SOMA i en rekke kommuner. KoRus Oslo skal videre drive kompetanseoppbygging og fagutvikling gjennom å delta i internasjonale, nasjonale og regionale nettverk for oppsøkende tjenester.

Kompetansesenter rus – Oslo tilbyr undervisning, veiledning, nettverksmøter, seminarer og konferanser for oppsøkende tjenester. Videre bistår Korus – Oslo bydeler og kommuner med utviklingsarbeid, rådgivning og opplæring av nye oppsøkende tjenester. Korus – Oslo har roller i flere nasjonale og internasjonale nettverk som arbeider med fagutvikling i oppsøkende sosialt arbeid.

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO