Om KORUS Oslo

Vi er ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. Vi bistår bydelene i Oslo kommune med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling. Dette skal skje i tett samarbeid med regionale aktører, og bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i Oslo kommune og i spesialisthelsetjenesten.

Det er fastsatt et felles samfunnsoppdrag for flere sentre på rus- og psykisk helseområdet. Samfunnsoppdraget finner du her.

KORUS Oslo finaniseres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet på samme måte som de øvrige regionale kompetansesentrene. Link til felles nettportal for KORUS: http://korus.no/

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

KORUS Oslo

Kompetansesenter rus – Oslo er ett av sju regionale kompetansesentre som har til oppgave å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet.

Epost: henning.pedersen@vel.oslo.kommune.no
Telefon: +47 90125637
Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO
Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO

2 + 4 = ?