Nå skal det bli mer brukermedvirkning i LAR

I mai ble det lansert nye retningslinjer for LAR-behandlingen i Norge. Her åpnes det for større brukermedvirkning og muligheten til å benytte flere substitusjonsmedikamenter enn i dag. I tillegg kan det bli gitt substitusjonsbehandling med benzodiazepiner hvis pasienten fremdeles har en benzodiazepinavhengighet etter psykososial behandling og nedtrapping.

Regjeringen mener at de nye retningslinjene legger til rette for en bedre dialog og økt tillit mellom pasient og behandler. Selv om buprenorfin og metadon er de anbefalte legemidlene til substitusjon i LAR, så åpner de nye retningslinjene for at langtidsvirkende morfin kan vurderes hvis behandlingseffekten er utilstrekkelig eller bivirkningene er vesentlige ved bruk av disse.

Les de nye retningslinjene i sin helhet her.