Ny studie om personer som injiserer alene

Av Bjørnar Bergengen, Korus Oslo

Overdosedødsfall er i mange vestlige land regnet som et betydelig folkehelseproblem. De siste årene har flere land opplevd en økning i antallet personer som dør av overdoser. Det antas at risikoen for å dø av en overdose øker om man injiserer alene. Tidligere studier har indikert at det finnes undergrupper av brukere som i større grad enn andre injiserer alene. Et ledd i å redusere antallet personer som injiserer alene er økt kunnskap om personer som injiserer illegale rusmidler alene.  Linn Gjersing fra Folkehelseinstituttet og Marte Kristin Helle fra Stavanger Kommune har skrevet artikkelen “Injecting Alone is More Common among Men, Frequent Injectors and Polysubstance Users in a Sample of People Who Inject Drugs”, publisert i tidsskriftet Substance Use and Misuse. Studien er basert på intervjuer gjort i 2017 av totalt 359 personer over 18 år som injiserer ulovlige rusmidler som opioider, sentralstimulerende stoffer (amfetamin og lignende) og andre stoffer som benzodiazepiner. Deltagerne i studien ble rekruttert fra lavterskeltiltak og gjennom oppsøkende tjenester i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Tromsø og Kristiansand.  Totalt hadde 84,4 % av deltagerne i studien injisert alene minst en gang i løpet av de siste fire ukene før de ble intervjuet. Særlig høyt var antallet som injiserte alene høyt blant menn (76,2 %) og personer som injiserte fire dager eller mer i løpet av en uke (71,6 %). Forfatterne mener dette peker mot at det er viktig å ha lett tilgjengelige injeksjonsrom. De mener også at fremtidig overdoseforebyggende arbeid bør ha et særlig fokus på menn som injiserer illegale rusmidler. Også blant personer som injiserte flere ulike substanser var det en høyere andel som oppga at de hadde injisert alene enn det var blant personer som kun injiserte opioider. Det kom også indikasjoner på at blandingsbruken særlig var fremtredende hos personer som injiserte sentralstimulerende stoffer. Dette funnet var ikke statistisk signifikant, og må derfor fortolkes med en viss forsiktighet. Samtidig reiser det spørsmål om personer som primært injiserer sentralstimulerende stoffer kan ha blitt viet noe mindre oppmerksomhet i det overdoseforebyggende arbeidet frem til nå. En annen viktig faktor i denne sammenhengen er at personer som primært injiserer sentralstimulerende stoffer men som fra tid til annen også injiserer opioider har en større overdosefare på grunn av lavere toleranse for opioider.