MOTIVERENDE INTERVJU (MI)

Hva er Motiverende intervju?
Motiverende intervju er samtaler om endring der samarbeidet mellom to likeverdige parter er utgangspunkt for motivasjonsarbeidet. MI – Motiverende Intervju – defineres som en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon og engasjement i forhold til å gjøre endringer. Klinisk forskning har vist at bruk av MI øker muligheten for at endring finner sted.

Hvorfor benytte Motiverende intervju?
Samtalemetoden omfatter et sett med holdninger, prosesser, kommunikasjonsferdigheter og strategier (Miller & Rollnick 2013). Hovedfokus rettes mot klientens utgangspunkt, motivasjon og potensiale for endring. Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter er bruk av åpne vs. lukkede spørsmål, bekreftelser, refleksjoner og oppsummeringer. Strategisk bruk av disse kommunikasjonsferdighetene er til hjelp i arbeidet med å belyse aktuelle utfordringer, håndtere motstand, utforske ambivalens, foreta beslutninger, planlegge og holde vedlike krevende endringsprosesser. De sentrale prinsippene i MI kan anvendes til å jobbe både med motivasjon og mestring i endringsarbeidet.

Det legges grunnleggende vekt på etablering av en trygg relasjon og empatisk lytting – evnen til å ta den andres perspektiv – som forutsetninger for god kommunikasjon rundt vanskelige og sårbare tema. Den empatiske lyttingen ligger til grunn for å hente frem og forsterke endringssnakk – her ligger kjernen i Motiverende Intervju. Metoden skal ikke reduseres til ren teknikk, men kommunikasjonsferdigheter og strategier skal benyttes innenfor rammen av en respektfull og ikke-dømmende holdning. MI står sterkt i Norge og Skandinavia for øvrig, der også statlige helsemyndigheter har støttet utviklingen av metoden og anbefaler den som god evidensbasert praksis innenfor en rekke områder.

Hvordan kan du lære deg Motiverende intervju?
Kompetansesenter rus Oslo (Korus Oslo) har flere medarbeidere som har MI-skolering og har gjennom flere år tilbudt kurs og veiledning i MI til barnevern, NAV, helsesøstre, Frisklivsentral, utekontakter, hjemmetjeneste og andre. Kurstilbudet tilpasses mottakergruppen, det spenner fra korte introduksjoner av MI, til tre dagers introduksjonskurs. Vi har øvingsgrupper, veiledningsgrupper, seminar med filming av deltakere, og innsending av tekster til kodelab i Bergen. Korus Oslo har særlig fokus på MI med ungdom, og har også jobbet med å tilrettelegge MI-undervisning til hjemmetjenesten.