KOMPETANSEHEVINGSTILTAK

Kompetansesenter rus Oslo (Korus Oslo) er organisert i Velferdsetaten i Oslo kommune. Vi samarbeider tett med Velferdsetaten om blant annet utvikling av kommunal rusbehandling.

Korus Oslo er med i en rekke utvalg/nettverk for å utvikle kommunens arbeid på dette feltet. Slik bidrar vi til å samkjøre kommunens ulike tiltak, samt å legge til rette for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller. En viktig rolle for Korus Oslo er å være en pådriver og tilrettelegger for bydelene og etat(ene).

Hovedoppgaver i rusbehandling

  • Pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene
  • Formidle kunnskap og kompetanse om rusmiddel – og avhengighetsproblemer
  • Samarbeide og samordne innsatsen for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med fylkesmannsembetene
  • Samarbeid med KORFOR om Brukerplan
  • Bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi
  • Oppgaver tilknyttet opptrappingsplanen rus