KLIENT OG RESULTATSTYRT PRAKSIS (KOR)

Hva er KOR
Klient– og resultatstyrt praksis (KOR) er en tilnærming som kan brukes for å øke bruker- og mestringsperspektivet i rusfeltet. Dette er en praksis som hjelper fagpersonen med å holde fokus på samarbeidet og relasjonen med brukeren, samtidig som det gir brukeren en mulighet til å si fra om hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer godt nok. Sentralt i tilnærmingen står bruken av de to KOR-skjemaene. KOR er utviklet av Scott Miller og Barry Duncan.

Hvorfor bruke KOR?
Gjennom KOR gis brukeren mulighet til å komme frem med sine perspektiver, og til å påvirke eget behandlingstilbud. Fagpersonen og den virksomheten de jobber i, vil kunne bruke resultatene fra KOR til kontinuerlig forbedring av praksis, og til å ivareta rettighetene til brukerne.

Hvordan ta i bruk KOR
Verktøyet som brukes i denne praksisen består av 2 enkle skjemaer (Outcome Rating Scale/ ORS og Session Rating Scale/SRS), som det tar noen få minutter å fylle ut. Skjemaene brukes i hver samtale, henholdsvis først og sist i timen. På denne måten gis det en systematisk tilbakemelding fra bruker om nytten av behandlingen og av hvordan de opplever hver time/hvert møte. KOR kan brukes på tvers av teoretisk forståelse, behandlingsmetode, og i ulike deler av behandlingsapparatet. Det finnes også egne skalaer for barn og unge.

KOR skalaene er oversatt til norsk, og finnes på RBUP sin hjemmeside/KOR nettverk.

Kompetansesenter rus Oslo har på forespørsel gjennomført KOR-seminarer, og bistått med systematisering av erfaringer i implementeringsprosesser.

Fagansvarlige: