KJENTMANN

Hva?

«Kjentmann» er en beredskapsordning og funksjon til bruk i skoleverket og som har som mål å gi en oversikt over konstruktive handlingsalternativer i forhold til elever som ruser seg, samt å sikre struktur for rusforebyggende arbeid ved skolen. ”Kjentmann” består av en håndbok og en opplæring i regi av Kompetansesenter rus.

Hvorfor?

Skolene vil bli bedre i stand til å håndtere rusbruk blant elevene gjennom en kompetanseheving hos de som skal fungere som «Kjentmann». Gode rutiner for rusforebyggende arbeid ved skolen kan bidra til å hindre elever fra å falle ut av videregående opplæring på grunn av rusbruk.

Hvordan?

Ved deltakelse på ”Kjentmann” gjennomgår de som ønsker å være kjentmenn- og kvinner i skolene en 30-timers seminarrekke fordelt på 8 samlinger. Seminarrekken omfatter en generell innføring i ungdom og rusproblematikk, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk i forhold til rus og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen. Seminarrekken er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser.

Du kan lese mer her

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO