SAT

Hva er SAT?
SAT er et kartleggings- og analyseverktøy tilpasset mindre tjenester som ønsker å kartlegge situasjonen i et ungdomsmiljø, eller ønsker mer kunnskap om sin målgruppe. En SAT analyse passer å gjennomføre når man trenger å få en bedre oversikt for å prioritere og spisse sin egen innsats på individ, gruppe eller samfunnsnivå. SAT-prosessen består av 7 trinn (illustrert i modellen under)

Hvorfor benytte SAT?
Praksis basert på systematisk innhentet, målrettet og styrt innsats og bruk av faglige oppdaterte metoder er med på å sikre legitimiteten til små tjenester og bidrar til å gjøre dem kvalitative gode. Kompetansesenter rus –  Oslo har gjennom sitt langvarige arbeid med oppsøkende sosialt arbeid sett det som vesentlig å blant annet bidra til at det utvikles gode metoder innenfor det oppsøkende feltet. Spesielt metoder og rutiner for å kartlegge ungdomssituasjonen i kommunene, og særlig knyttet til ungdom i risiko. I pilotprosjektet for SAT har deltakerkommunene (Bodø, Nordstrand, Tromsø og Stord) aktivt brukt data fra dokumentasjons- og registeringsverktøyet Soma i datainnsamlingen.

Hvordan gjennomføres en SAT?
Innhenting av data skjer gjennom møter med relevante samarbeidspartnere, målgruppen og lokalmiljøet. Denne informasjonen suppleres med harde data fra statistikk, forskning, rapporter og planverk. Dataene analyseres og legger grunnlaget for en tiltaksplan. Funnene fra situasjonsanalysen og tiltaksplanen oppsummeres i en sluttrapport. En SAT prosess har som mål å foregå i en periode på ca. 3 måneder.