Brukerplan

Hva er Brukerplan?
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og/eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester.

Kartleggingen er mye brukt som datagrunnlag i kommunale ruspolitiske handlingsplaner og som informasjonskilde for sentrale myndigheter.

Hvordan ta i bruk BrukerPlan?
Alle kommunale instanser/bydeler som er i kontakt med personer med rusrelaterte problemer og eller psykiske helseplager, kan i utgangspunktet kartlegge. Desto flere instanser som er med, desto bedre og dekkende blir kartleggingen. Det er fagpersonalet som kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen.

Kartleggingen foregår via godkjent internettløsning. Kartleggingen gjennomføres en gang pr. år. Instansene og fagpersoner avtaler hvem som skal kartlegge ”felles” brukere for å unngå dobbeltarbeid. Alle instanser kartlegger de brukerne de mener de er alene om. Et eget system luker ut dobbeltregistreringer.

Forankring / forberedelse i kommunen

  • Bydeler som er interessert i BrukerPlan deltar på opplæringsdagen for mer informasjon og opplæring i verktøyet.
  • Bydelen beslutter om man skal ta i bruk BrukerPlan.
  • Bydelen avgjør hvilke avdelinger som primært skal delta i registreringen og utnevner en koordinator.
  • Koordinator sørger for at kartleggingen blir gjennomført innen fastsatt frist.

Selve verktøyet er gratis. Den nødvendige faglige og tekniske støtten koster heller ingenting. Den største kostnaden er knyttet til tidsbruk. Per kartlegger må det beregnes ett dagsverk til opplæring, noen minutter per bruker til kartleggingen og ett dagsverk til samling med presentasjon av resultater og annet fagstoff. Koordinator/vår kontaktperson må påregne et par dager til selve kartleggingen.

Fagansvarlige: