KARTLEGGINGSVERKTØY

HKH Hurtigkartlegging
Metoden «Hurtig kartlegging og handling» (HKH) skal bidra til en bedre praksis innen rusfeltet i kommunene. Målet er et bedre tjenestetilbud til brukerne. En styrking av det som fungerer godt, samt utvikling av helt nye tiltak, er det en ønsker å oppnå. Les mer

SAT- Situasjonsanalyseverktøy
SAT er et kartleggings- og analyseverktøy tilpasset  utekontakter eller andre mindre tjenester  som ønsker å kartlegge  situasjonen  i et ungdomsmiljø, eller ønsker mer kunnskap om sin målgruppe. En SAT analyse passer å gjennomføre når man trenger å få en bedre oversikt for å prioritere og spisse sin egen innsats på individ, gruppe eller samfunnsnivå. SAT-prosessen består av 7 trinn. Les mer

SOMA «UTE»
SOMA «UTE» er et dokumentasjonssystem for oppsøkende og forebyggnede tjenester. KORUS Oslo har i en årrekke tilbudt bydeler og kommuner å gjøre avrop på SOMA «UTE». Systemet er utviklet i samarbeid med en levrandør, og gir mulighet for å ivareta klienter, utvikle tjenestene internt og samle statistikk om tjenestenes målgruppe. Les mer

BrukerPlan
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Les mer

Føre Var
Føre Var er et system for overvåkning av rustrender utviklet av Kompetansesenter Rus region vest Bergen (Korus vest Bergen). Korus Oslo benyttet verktøyet til tre kartleggingen i 2018-2019.

Fagansvarlige: