KARTLEGGINGSVERKTØY

HKH Hurtig kartlegging & handling
Metoden «Hurtig kartlegging og handling» (HKH) skal bidra til en bedre praksis innen rusfeltet i kommunene. Målet er et bedre tjenestetilbud til brukerne. En styrking av det som fungerer godt, samt utvikling av helt nye tiltak, er det en ønsker å oppnå. Les mer

SAT Situasjon – analyse – tiltak
SAT er kartleggings- og analyseverktøy tilpasset tjenester som ønsker å kartlegge et fenomen. Prosessen består av syv trinn, og bunner ut i en tiltaksplan og en rapport. Målet er å få bedre innsikt og spisse egen tjenestes innsats på ulike nivåer, slik at en jobber mer evidensinformert. Les mer

SOMA «UTE»
SOMA «UTE» er et dokumentasjonssystem for oppsøkende og forebyggnede tjenester. KORUS Oslo har i en årrekke tilbudt bydeler og kommuner å gjøre avrop på SOMA «UTE». Systemet er utviklet i samarbeid med en levrandør, og gir mulighet for å ivareta klienter, utvikle tjenestene internt og samle statistikk om tjenestenes målgruppe. Les mer

BrukerPlan
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Les mer

Fagansvarlige: