KARTLEGGINGSVERKTØY

HKH Hurtig kartlegging & handling
Metoden «Hurtig kartlegging og handling» (HKH) skal bidra til en bedre praksis innen rusfeltet i kommunene. Målet er et bedre tjenestetilbud til brukerne. En styrking av det som fungerer godt, samt utvikling av helt nye tiltak, er det en ønsker å oppnå. Les mer

SAT Situasjon – analyse – tiltak
SAT er kartleggings- og analyseverktøy tilpasset tjenester som ønsker å kartlegge et fenomen. Prosessen består av syv trinn, og bunner ut i en tiltaksplan og en rapport. Målet er å få bedre innsikt og spisse egen tjenestes innsats på ulike nivåer, slik at en jobber mer evidensinformert. Les mer

Verktøy for rus og psykiatri
Her finner du ulike verktøy i kartleggingsarbeidet for å kunne følge opp personer med rus- og psykiske helseproblemer. Les mer

SOMA «UTE»
SOMA «UTE» er et dokumentasjonssystem for oppsøkende og forebyggnede tjenester. KORUS Oslo har i en årrekke tilbudt bydeler og kommuner å gjøre avrop på SOMA «UTE». Systemet er utviklet i samarbeid med en levrandør, og gir mulighet for å ivareta klienter, utvikle tjenestene internt og samle statistikk om tjenestenes målgruppe. Les mer

BrukerPlan
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Les mer

Fagansvarlige: