Føre Var

Hva er Føre Var?

Føre Var er et system for overvåkning av rustrender utviklet og gjennomført av Kompetansesenter Rus region vest Bergen (Korus vest Bergen) siden 2002. Korus Oslo har gjennomført kartleggingen under veiledning av Korus vest Bergen i 2018 og 2019. Helsedirektoratet bevilget midler til dette.

Hvorfor Føre Var?

Det finnes mye kunnskap om det lokale rusfeltet hos enkeltpersoner og instanser, men denne informasjonen er ofte lite organisert og kun tilgjengelig for internt bruk. Føre Var innhenter og analyserer slik informasjon. På den måten formidler Føre Var siste nytt på et tidligere tidspunkt enn mer tradisjonelle rapporteringssystemer, noe som gir fagpersoner og politikere mulighet til å iverksette virksomme og effektive tiltak basert på oppdatert informasjon om rusmiddelbruk i Oslo.

Hvordan?

Metodikken har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i bruk og tilgjengelighet av rusmidler. Føre Var samarbeider med ulike instanser og enkeltpersoner i Oslo som gjør det mulig å innhente lokale data om rusmidler. Datainnsamlingens målepunkt er 1. april – 30. september og 1. oktober – 31. mars, der både kvantitative og kvalitative analysemetoder brukes. Det utarbeides to rapporter årlig baserte på overnevnte målepunkt og disse distribueres bredt til instanser og fagpersoner innen rusfeltet, som gjennom oppdatert kunnskap har muligheten til å iverksette kunnskapsbaserte, effektive og målrettede skadereduserende tiltak.