INDIVIDUELL PLAN

Hva

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en Individuell Plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det. Den delen av tjenesteapparatet som tjenestemottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med individuell plan tilbys og settes i gang, uavhengig av om tjenestemottaker mottar eller har mottatt bistand fra andre deler av tjenesteapparatet

Hvorfor

Manglende helhet og samhandling er en av de største utfordringene i helsetjenesten. På bakgrunn av dette ble rett til Individuell Plan lovfestet i 2001. Pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet Individuell Plan.

Retten til Individuell Plan er hjemlet i pasientrettighetsloven. Helsetjenestens plikt til å utarbeide slike planer er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesteloven, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og psykisk helsevernloven. Private helseinstitusjoner som har avtale med det offentlige har også plikt til å utarbeide Individuell Plan.

Hvordan

Individuell Plan skal:
  • bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, ved å sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen.
  • kartlegge personens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder, samt å vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakerens bistandsbehov
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og mellom etater innen et forvaltningsnivå, eller på tvers av forvaltningsnivå.