Vi må sikre gratis og tilgjengelig brukerutstyr i alle kommuner

Av Jeanette Rundgren, spesialrådgiver KORUS Øst

Å sikre at kommunene deler ut rent brukerutstyr har vært et viktig tiltak i Nasjonal Overdosestrategi helt siden 2014. Utdeling av brukerutstyr til personer med rusproblemer er et effektivt tiltak for å redusere skader knyttet til rusbruk som for eksempel smittsomme sykdommer. Det er også en sammenheng mellom utdeling av utstyr og reduksjon i overdosetilfeller ved at den somatiske helsetilstanden antas å påvirke faren for overdoser. Utdeling av utstyr bidrar i tillegg til økt kontakt mellom brukerne og hjelpeapparater som igjen gjør at brukerne føler seg respektert og terskelen for å oppsøke andre tilbud kan bli lavere i og med at man allerede har etablert en kontakt med hjelpeapparatet gjennom utdelingen.

Etter lov om smittevern § 7-1 skal kommuner har rent brukerutstyr tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i kommunen noe som betyr at kommunene er pliktige til å ha ordninger for injiserende brukere enten de bor i kommunen eller er der på besøk.

 Men hvordan står det egentlig til? Deler kommunene ut brukerutstyr og hva deler de i så fall ut?

For å få en oversikt over hva kommunene deler ut av utstyr har KORFOR ved Stavanger Universitetssykehus, i oppdrag å gjennomføre årlige spørreundersøkelser til alle norske kommuner i perioden 2016-2022. Et elektronisk spørreskjema ble sendt til alle landets 356 kommuner med spørsmål om de deler ut utstyr for injisering. ( hele rapporten kan leses her: Brukerutstyrsundersøkelse 2020.pdf (helse-stavanger.no) )

KORUS-Øst har tatt en kikk på den nyeste rapporten som er fra 2020 for å se hvordan det står til i kommunene, om de har rent brukerutstyr tilgjengelig og om de deler ut alt av brukerutstyr eller «hele pakka» som vi vet er nødvendig for å hindre smitte.

De store kommunene deler ut mest

Av de 227 kommunene som svarte på undersøkelsen svarte 117 kommuner at de deler ut utstyr for injisering i form av spisser/ kanyler og det anslås at det til sammen ble delt ut 3,5 millioner kanyler i norske kommuner i 2020.

89 kommuner oppgir at de deler ut også annet utstyr til bruk ved injisering med et er kun 35 kommuner som oppgir å dele ut «hele pakka» med kanyler, pumper, injeksjonstørk, kokekar med filte og askorbinsyr så man har det man trenger for å sette en steril og trygg injeksjon. Og det kom frem i undersøkelsen at det er de største byene med over 20.000 innbyggere som står for denne utdelingen.

Vet ikke om kommunen deler ut utstyr

Ser vi på hva kommuner under 20.000 innbyggere svarer i undersøkelsen så oppgir hele 52% at de ikke vet om kommunen deler ut brukerutstyr. Dette er urovekkende og det kan forstår som at de heller ikke har fokus på å ha dette tilgjengelig. Når kommuner som ikke deler ut brukerutstyr blir spurt om hvorfor de ikke deler ut svarer flere at de ikke har behov da de ikke har injiserende brukere i kommunen. Men, flere av kommuner som svare dette kartlegger samtidig i BrukerPlan og der kommer det frem at kommunene har brukere med behov for utsyr. Faktisk så ser vi at samlet antall brukere i små kommuner med behov for utstyr som ikke har denne gratis tilgangen utgjør flere hunder brukere.

Ser vi på antall narkotikautløste dødsfall i 2020 finner vi 16 dødsfall i 13 kommuner som ikke delte ut utstyr i 2020.

Kommunen bør strebe etter å få brukerutstyr på plass og KORUS er behjelpelig med råd og veiledning knyttet til både innkjøp og administrering. Kommuner er ulike og det er å ha brukerutstyr tilgjengelig kan gjøres på flere måter.

Tross alt en bedring

Selv om vi har hatt særlig fokus på brukerustyr for injisering siden den første Nasjonale Overdosestrategien kom i 2014 og fortsatt altfor mange kommuner ikke har dette på plass så er det allikevel gledelig at brukerutstyrsundersøkelsen viser at utstyr for injisering i kommuner har økt med 15% siden 2016.