FACT/ACT

Hva er ACT-, FACT- og FACT ung?

Hva

ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en tilpassing av ACT- modellen

ACT står for Assertive Community Treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland og er i mindre grad fulgt av forskning.

FACT ung er en tilpasning av FACT-modellen og retter seg mot ungdom mellom 12- 25 år. FACT ung er også utviklet i Nederland, der ett team skal gi alle tjenester til ungdommen.

Hvordan

Teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Teamene gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. Modellen er utprøvd i mange land med gode resultater for målgruppen – også i Norge. Kommunene og spesialisthelsetjenesten samarbeider tett i både ACT- og FACT-teamene, og behandlingsfilosofien i denne type oppsøkende virksomhet er å ha fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet. Det finnes i dag ACT-team i alle helseregioner og flere FACT-team er under etablering i Norge.

Hvorfor

Gjennom årlige oppdrag fra Helsedirektoratet bidrar vi med kunnskapsformidling og nettverk i FACT og ACT arbeidet. Vi samarbeider tett med NKROP, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Utviklingssenteret for psykisk helse og rusarbeid BGO med regionale samlinger for ansatte og ledere i team.