DOPING

Doping utenfor organisert idrett
Kompetansesenter rus Oslo har arbeidet med doping utenfor organisert idrett siden 2006. Våren dette året arrangerte vi en konferanse om temaet i samarbeid med Uteseksjonen i Oslo Kommune og nettsiden Steroider.net.

Interessen for konferansen var så stor at det ble besluttet å opprette et nettverk for å arbeide videre med temaet. Nettverket hadde årlige samlinger frem til 2009. Da ble et mindre nettverk etablert med Salto-koordinatorene fra de fem østlige bydelene i Oslo.

Sommeren 2011 kom første utgave av Russisk Rulett. Dette er et nyhetsbrev om bruk av prestasjonsfremmende stoffer utenfor organisert idrett som kommer to ganger i året. Her er det reportasjer fra seminarer og konferanser, en oversikt over relevante nyheter, og ny forskning blir presentert. I tillegg blir det i hver utgave rettet særlig fokus mot et utvalgt område. Dette har blant annet omfattet sammenhengen mellom doping og vold, spørsmålet rundt doping og avhengighet, og behandling av dopingpasienter. I Proposisjon 107 L (2012-2013) ble Russisk Rulett trukket frem som et av de dopingforebyggende tiltakene som finnes i Norge i dag.

To viktige endringer har kommet siden Kompetansesenteret begynte å arbeide med denne tematikken.  I 2012 kom Stortingsmeldingen om norsk narkotikapolitikk Se megEn helhetlig rusmiddelpolitikk; alkohol – narkotika – doping. Her ble det uttrykt at det ville være formålstjenlig å se dopingbruk i sammenheng med rådende rusmiddelpolitikk både i forhold til behandling og forebygging. Stortingsmeldingen mente kriminalisering av erverv, bruk og besittelse av dopingmidler ville være et positivt tiltak mot doping utenfor organisert idrett. Erverv, bruk og besittelse av dopingmidler ble kriminalisert sommeren 2013

Hva?

 • Nyhetsbrev to ganger i året
 • Forelesninger/foredrag
 • Deltakelse i PROSJEKT KOMPETANSEUTVIKLING RUS & VOLD. Dette er et nasjonalt samarbeidsprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus og RVTS har fått i oppdrag å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold.
 • I samarbeid med Stereoideprosjektet har Korus utviklet et e-læringsopplegg om anabole steroider og vold. Dette er en del av et nasjonalt samarbeidsprosjekt om vold i rusbehandling. Deltagende kompetansemiljøer er alle de syv Korus og de fem RVTS (regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Hvorfor?

 • Formidle kunnskap om området/temaet
 • Doping er nå også et ansvarsområde for rusfeltet
 • Det er behov for mer kunnskap om temaet
 • Bruk av dopingmidler er knyttet til bruk av alkohol og narkotiske stoffer
 • Å forebygge, motvirke og behandle skader av dopingbruk skal være en del av folkehelsearbeidet i Norge; folkehelsearbeid skal ligge til grunn for arbeidet kompetansesenteret gjør

Hvordan?

 • Nyhetsbrev og forelesninger
 • Holder oss oppdatert på forskningsfeltet

Fagansvarlige: