Bent Høie oppfordrer leger til å hjelpe rusavhengige

Av Bjørnar Bergengen, Korus Oslo

I forbindelse med Sverre Eikas død uttrykte flere brukerforeninger på rusfeltet at det blant leger kan være usikkerhet rundt hvilke vanedannende medikamenter som kan benyttes i behandlingen av rusavhengige pasienter. Brukerforeningene fremhevet at Eikas rekvireringspraksis har hatt stor og livreddende betydning. Samtidig er mange leger usikre på hvilket handlingsrom de har innenfor dagens regelverk, og hva som er god praksis. På bakgrunn av dette fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å redegjøre for dette, å synliggjøre hvilke endringer i regelverket som bør utredes nærmere, samt å styrke tilbudet om Nalokson nesespray i norske kommuner og vurdere styrking av andre relevante tiltak i overdosestrategien.

Behovet for å videreføre sentrale elementer av Sverre Eikas praksis ble særlig formidlet av Foreningen for human narkotikapolitikk. Etter dialog med Helse- og omsorgsdepartementet kontaktet Helsedirektoratet foreningens leder, Arild Knutsen og hadde et møte med ham 28. september. Helseminister Bent Høie sendte et brev til landets kommuner 10. oktober med overskriften Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler. I et vedlegg til brevet er Helsedirektoratets svar på oppdraget de fikk to uker tidligere.

Allerede i dag finnes det et visst handlingsrom for leger som behandlinger pasienter med rusavhengighet. De nasjonale faglige retningslinjene på området er fra 2010, og kunnskapen har økt betraktelig de 11 siste årene både innen klinisk erfaring, brukererfaring og forskning. Per i dag finnes det allerede et visst handlingsrom for leger til å gå ut over anbefalingene fra 2010. Blant annet omfatter dette valg av substitusjonslegemiddel, anbefaling om bruk av benzodiazepiner, anbefalinger om kontrolltiltak som urinprøver og inntak av substitusjonslegemiddel under påsyn av helsepersonell.

Helsedirektoratet kommer med følgende forslag og anbefalinger.

  • Det foreslås å vurdere å etablere prøveprosjekt i utvalgte storbyer for substitusjonsbehandling ved avhengighet til benzodiazepiner og sentralstimulerende rusmidler, i form av randomiserte kliniske studier (RCT), med involvering av brukerorganisasjoner i utforming og gjennomføring av prosjektene
  • Det foreslås at videre utvikling av behandlingstilbud for substitusjonsbehandling skjer innenfor LAR
  • Som del av planlagt evaluering av revidert nasjonal faglig retningslinje om behandling ved opioidavhengighet, kan det vurderes å gjenta kartleggingen av hvordan helseforetakene i samarbeid med kommunene har innrettet seg for å etablere lokale tilbud om “lavterskelLAR”.
  • HOD kan også allerede nå, på bakgrunn av rapporten fra SERAF og revidert nasjonal faglig retningslinje, vurdere å gjenta oppdraget fra 2013 om etablering av lavterskel-LAR dersom det noen steder vurderes å ikke være etablert et tilfredsstillende tilbud om det.
  • Det foreslås at det vurderes om innkjøp av substitusjonslegemidler til bruk i nedtrapping i regi av lege i TSB, bør dekkes av helseforetakene, i likhet med hva som gjelder ved substitusjonsbehandling i LAR.
  • Det foreslås å vurdere om samarbeids- og oppgjørsavtalen mellom Apotekerforeningen og RHFene også bør regulere samarbeid og økonomisk oppgjør når lege i TSB rekvirerer substitusjonslegemidler med formål om nedtrapping utenfor LAR
  • Det foreslås å vurdere å utarbeide nasjonale faglige anbefalinger for utredning og behandling av personer som har utviklet problematisk bruk av opioider som følge av langvarig rekvirering og bruk mot smerter.
  • Det foreslås endring i rekvireringsforskriften for å sikre hjemmelsgrunnlag for kortvarig stabiliserende bruk av substitusjonslegemidler i øyeblikkelig hjelp-situasjoner, herunder etter ikke-dødelige opioidoverdoser
  • Det foreslås å utrede endring av rekvireringsforskriften § 2-1 tredje ledd bokstav c) slik at metadon ikke kun kan rekvireres når “kriteriene for legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk er oppfylt”, men også når lege i TSB foretar en nedtrapping etter § 2-1 tredje ledd bokstav d) nr. 2
Borgos Foto AS