Benken i Sandnes

Skrevet av: Katharina Hovland, rådgiver Sandnes kommune

«Benken» har i mange år vært tilholdssted for rusavhengige i Sandnes. Den stod inntil jernbanelinjen på «Ruten», som var parkeringsplass og kollektivknutepunkt og et sentralt, men lite ettertraktet sted.

Kommunen har hatt et langsiktig mål om at Ruten skulle utvikles til bypark med attraktive kvaliteter for alle innbyggere i alle aldre. Spørsmålet om hva som skulle gjøres med Benken og de som bruker denne ble en del av utviklingsarbeidet. Trond Grønnestad, forsker på UiS hadde allerede skrevet en phd-avhandling om russcener og Benkens funksjon UiS Brage: Benken – et sted å være? En etnografisk studie i et åpent illegalt rusmiljø. (unit.no)

Dette sammen med ordføreren Stanley Wiraks tydelige budskap om at alle skulle inkluderes i bymiljøet bidro nok til at Sandnes valgte en litt utradisjonell måte å tenke byutvikling og tilnærming til en russcene.

Prosjektlederen for utbyggingen la til rette for dialog med brukerne av Benken og lavterskeltiltakene (Funkishuset og byprestene) for å lytte ut hva som var viktig når Ruten skulle bli helt ny. For brukerne var det uaktuelt å flytte benken ut av sentrum. Det var viktig å ha litt ly for vind og vær, at benken skulle være plassert litt skjermet for innsyn, men samtidig sentralt og med godt utsyn til hva som skjer i parken. Det ble gode drøftinger både om inkludering, verdighet, skam og praktiske løsninger –  alt fra selve byggeriet til løsninger for søppel og toalett. – Ikke for attraktivt og ikke for bortgjemt.

Underveis har det kommet frem kritikk og bekymring for hva en slik sentral plassering kan medføre for miljøet rundt og særlig bekymring for at barn og unge skal oppleve negative hendelser og at det skal foregå kriminalitet og salg av rusmidler. Parken har tydelig familiefokus med lekeplass og en skatepark like ved benken. Den politiske ledelsen har stått i kritikken, vært tydelige på at dette skulle prøves ut, men at det også påligger brukerne av benken å ta ansvar for omgivelsene og egen adferd.

Denne benken må være den benken i Norge (og kanskje verden) som det er forsket mest på. En phd og 3 masteroppgaver omhandler ulike spørsmålsstillinger knyttet til benken. Forskningen viser at dette er viktig og oppleves positivt både for innbyggere som bruker benken, politi og hjelpeapparatet. Det har nylig vært gjennomført en paneldebatt der både politisk ledelse, politi, forskere, fagfolk og folk med erfaringskompetanse deltok. Meldingen er tydelig: Det går i grunnen bra! Noen utfordringer underveis er det jo, men for de som bruker benken er Benken en sosial møteplass, hjelpeapparatet har tilgang til en arena for lavterskel kontakt og politiet opplever ikke særskilte utfordringer.

Å tilrettelegge for slikt mangfold og integrering betinger jo at innbyggere generelt i Sandnes tåler at rusavhengige er synlige og samtidig at brukerne av benken holder seg til spillereglene. I Sandnes har vi verdiene Romslig, Modig og Sunn. Det passer godt som ramme for dette grepet i byutviklingen. Kanskje vi skulle supplere med Raus også?

Denne benken gir barn og voksne innsyn i en åpen russcene midt i Sandnes: – Positivt (twnews.co.uk)

De usynlige på «Benken» (aftenbladet.no)

Slik ser benken ut.