BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI)

Hva?
BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er en organisasjonsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til, samt bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som er i befatning med utsatte barn og unge. Det overordnede formålet med BTI er å bidra til at barn, unge og deres familier  får nødvendig hjelp så tidlig som mulig for å redusere skade. Modellen har tre grunnleggende formål:

  • Tidlig identifisering og intervensjon
  • Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud
  • Medvirkning

Hvorfor?
De tre formålene danner viktige virkemidler i arbeidet med å gjøre det offentlige tjenestetilbudet mer effektivt i å redusere risiko for utsatte barn, unge og familier. Målgruppen for BTI-modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet. Aldersgruppen er 0 til 23 år.

Modellen er opprinnelig hentet fra Danmark og er gjennom 8 pilotkommuner tilpasset norske forhold. Den danske modellen var i utgangspunktet rettet mot barn og unge i familier med rusmisbruk eller sinnslidelser, mens den norske har fått et videre nedslagsfelt og omfatter i prinsippet alle former for bekymringer, både små og store.

Hvordan?
Tidlig innsats innebærer å gjøre en mest mulig treffsikker identifisering av risikoutsatte barn og unge, samt å sette i gang tiltak så tidlig som mulig. Basistjenester, som barnehage og skole, har en viktig rolle i BTI. Dette gjelder både rollen med å identifisere barn i risiko og iverksette tiltak tidlig. Men oppgaven med å identifisere barn som bekymrer, vil også være et ansvar for andre tjenester, både hjelpetjenestene rettet mot barn (helsesøstertjenesten, PPT og barnevern) og tjenester rettet mot voksne. Voksentjenestene har et spesielt ansvar med å identifisere barn som pårørende.

BTI-modellen beskriver prosesser i tjenesteapparatet. De fire prosessene er:

  • Identifisering
  • Lokal innsats
  • Tverretatlig samarbeid
  • Komplekst samordning/barneverntjeneste

Implementering av BTI er igangsatt i Bydel Søndre Nordstrand, Bydel Nordre Aker, Nordstrand og Stovner i Oslo. Det er ønskelig å implementere BTI i flere bydeler i Oslo, ta kontakt med oss for mer informasjon.