BARNEHJERNEVERNET

Hva?
Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, avdekke og hjelpe barn som er utsatt omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep. Barnehjernevernets barnesyn og verdigrunnlag står sentralt i satsningen, og er bygget på FNs Barnekonvensjon.

Hvorfor?
Alle barn har rett til en trygg oppvekst, men det er dessverre slik at mange barn og unge i Norge vokser opp med utrygge omsorgspersoner. Det å bli utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep i barndommen kan ha svært alvorlige konsekvenser for helse og utvikling. Barnehjernevernets formål er å heve kompetansen til alle tjenester som jobber med barn og unge i Oslo kommune, med et fokus på at barn og unge er viktige og likeverdige samarbeidspartnere. Sistnevnte er helt essensielt for å lykkes med å forebygge, avdekke og hjelpe utsatte barn.

Hvordan?
Kompetansesenter rus Oslo (Korus Oslo) er ansvarlige for opplæringen i basispakken til Barnehjernevernet, og har utarbeidet en kompetanseplattform og en nettside tilknyttet dette arbeidet. Kompetanseplattformen er basert på kunnskap innhentet fra barn, praktikere, bydelsansatte, brukerorganisasjoner, fagfolk og forskere gjennom nettverkssamlinger, bøker, rapporter, fagartikler og kunnskapsoppsummeringer. Høsten 2019 gjennomførte Korus Oslo en pilot av denne i form av et undervisningsopplegg rettet mot barnehager i Oslo kommune. Piloten er gjennomført i 16 barnehager i Oslo, og lanserte nettsiden til Barnehjernevernet i april 2020. Nettsiden er basert på innholdet i kompetanseplattformen, og er ment å gi barnehager og tjenester som arbeider med barn i Oslo kommune mer kunnskap om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn, samt fungere som en supplerende ressurs for de barnehagene som har gjennomført opplæringen av kompetanseplattformen i sine barnehager. Nettsiden er grunnlaget for opplæringen i Barnehjernevernet, der Korus Oslo har samlet gode ressurser som omhandler omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn.

Fagansvarlige: