Ansvarlig alkoholhåndtering

Hva?
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) er en nasjonal satsing for kommunene, hvor målet er å styrke overholdelse av alkoholloven. Hensikten er å forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold knyttet til utelivet

Hvorfor?
Målet med satsingen er at kommunene i større grad skal ta ut potensialet i alkohollovgivningen som en del av arbeidet med å fremme folkehelsen og begrense rusmiddelrelaterte skader. Ansvarlig alkoholhåndtering vil dermed bidra til å nå formålene både i alkoholloven og i folkehelseloven.

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlig for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder.

Hvordan?
Kompetanseheving, samarbeid, styrket kontroll og sanksjoner er viktige tiltak for å nå målene, og arbeidet skal på sikt føre til en vesentlig økt vektlegging av folkehelsehensyn også i den lokale alkoholpolitikken.