ALDRING, ALKOHOL OG LEGEMIDLER

Hva?
Aldring, helse og legemidler i kombinasjon med alkohol kan være problematisk. Eldrebefolkningen er en viktig målgruppe i tidlig intervensjons- og folkehelsearbeid  for å kunne forebygge og redusere helseskader.

Hvorfor?
Forskning viser at alkoholkonsumet blant eldrebefolkningen har økt. Samtidig er eldre, på grunn av fysiologiske faktorer i aldringsprosessen, mer sårbare for virkningene av alkohol. Dette kan også sees i sammenheng med at eldre som gruppe bruker mer legemidler enn resten av befolkningen. Alderdommens sårbarhet, svakere helse og livsløpsoverganger kan medføre risiko for et forhøyet alkoholforbruk.  Gjennom forskning og praksis vet vi at eldrebefolkningen i liten grad kjenner til uheldige effekter ved samtidig bruk av alkohol og legemidler, i tillegg til liten kunnskap om å tilpasse eget alkoholbruk etter de fysiske og kognitive endringer som skjer gjennom aldring.

Erfaringer fra praksisfeltet viser at hjelpeapparatet kan være unnvikende med å spørre eldrebefolkningen om deres alkoholvaner og legemiddelbruk. Undersøkelser viser kunnskapshull, tabubelagte holdninger og usikkerhet blant ansatte om eldres sensitivitet for virkningen av alkohol og vanedannende legemiddelbruk. Dette kan forhindre tjenestene i å avdekke helseskader relatert til alkohol og legemiddelbruk. Problematisk alkoholbruk hos eldre omtales ofte som et skjult eller ikkeeksisterende problem.

KORUS Oslo sitt fokus på eldre og rus
Vi har i flere år hatt fokus på aldring, alkohol og legemiddelbruk som en del av vårt tidlige intervensjonsarbeid.  Videreutvikling av dette kunnskapsgrunnlaget muliggjør tidlig intervensjon og forebygging av folkehelseproblemer blant eldre. Dersom helse- og omsorgsapparatet blir bedre i stand til å oppdage personer som er i ferd med å utvikle et problematisk alkohol- og legemiddelbruk, vil vi kunne styre innsatsen bedre og redusere risiko for fremtidige helseproblemer betydelig. Det er grunn til å anta at dette vil få en positiv virkning på folkehelsen. Dette samsvarer med funn i rapporten Eldre, alkohol og legemiddelbruk. En kunnskapsoppsummering, som Kompetansesenter rus Oslo (Korus Oslo) skrev på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2011.

Hvordan?
KORUS Oslo kan tilby kompetansekartlegging og fagdager om temaet aldring, alkohol og legemidler til helse- og omsorgstjenestene for eldre i bydelene i Oslo. Kompetansekartleggingen avdekker ansattes rutiner, handlingskompetanse, holdninger, barrierer og kunnskapsnivå om aldring, alkohol og legemidler. Hver bydel får muligheten til å ta del i utformingen av spørsmålene til kartleggingen og tilpasse den til sin bydel. Basert på resultatene fra kartleggingen avklares det i dialog med bydelen hva den enkelte bydel har behov for av kompetanseheving og hvilke ansatte som skal delta på opplæringen. Videre tilbyr KORUS Oslo fagdager basert på dialogen og bydelens ønske.

KORUS Oslo tilbyr også faginnlegg ved henvendelser fra andre aktører og i andre sammenhenger, f.eks. konferanser, seminarer, faglunsjer, etc.

Alle tilbudene er gratis.

Tidligere prosjekter
NERO – nettverk for eldre og rus i Oslo

Kontakt
Er du interessert i et tilbud eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte fagansvarlig for eldre og rus i KORUS Oslo:

Fagansvarlige: