ALDRING, ALKOHOL OG LEGEMIDLER

Hva?
Aldring, helse og legemidler i kombinasjon med alkohol kan være problematisk. Eldrebefolkningen er en viktig målgruppe i tidlig intervensjons- og folkehelsearbeid for å kunne forebygge og redusere helseskader.

Hvorfor?
Forskning viser at alkoholkonsumet blant eldrebefolkningen har økt. Samtidig er eldre, på grunn av fysiologiske faktorer i aldringsprosessen, mer sårbare for virkningene av alkohol. Dette kan også sees i sammenheng med at eldre som gruppe bruker flere legemidler enn resten av befolkningen. Alderdommens sårbarhet, svakere helse og livsløpsoverganger kan medføre risiko for et forhøyet alkoholforbruk.  Gjennom forskning og praksis vet vi at eldrebefolkningen i liten grad kjenner til uheldige effekter ved samtidig bruk av alkohol og legemidler, i tillegg til å ha liten kunnskap om å tilpasse eget alkoholbruk etter de fysiske og kognitive endringer som skjer gjennom aldring.

Erfaringer fra praksisfeltet viser at hjelpeapparatet kan være unnvikende med å spørre eldrebefolkningen om deres alkoholvaner og legemiddelbruk. Undersøkelser viser kunnskapshull, tabubelagte holdninger og usikkerhet blant ansatte om eldres sensitivitet for virkningen av alkohol og vanedannende legemidler. Dette kan forhindre tjenestene i å avdekke helseskader relatert til alkohol- og legemiddelbruk. Problematisk alkoholbruk hos eldre omtales ofte som et skjult eller ikkeeksisterende problem.

Nasjonalt ansvar for eldre og rus
Vi har i flere år hatt fokus på aldring, alkohol og legemiddelbruk som en del av vårt tidlige intervensjonsarbeid.  Videreutvikling av dette kunnskapsgrunnlaget muliggjør tidlig intervensjon og forebygging av folkehelseproblemer blant eldre. Dersom helse- og omsorgsapparatet blir bedre i stand til å oppdage personer som er i ferd med å utvikle et problematisk alkohol- og legemiddelbruk, vil vi kunne styre innsatsen bedre og redusere risiko for fremtidige helseproblemer betydelig. Det er grunn til å anta at dette vil få en positiv virkning på folkehelsen. Dette samsvarer med funn i rapporten Eldre, alkohol og legemiddelbruk. En kunnskapsoppsummering, som Korus Oslo skrev på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2011.

I 2018 fikk vi  fra Helsedirektoratet tildelt nasjonalt ansvar for koordinering av fagområdet aldring og rus. Dette innebærer overføring av erfaringsbasert kunnskap til de regionale kompetansesentrene for rus og de øvrige kommuner i landet.

Hvordan?
Korus Oslo kan tilby innlegg på konferanser, kompetansekartlegging av ansatte, fagdager for tjenester rettet mot eldrebefolkningen, prosjektarbeid og bidra med kompetansehevingstiltak for involverte faggrupper.

Prosjekter
NERO – nettverk for eldre og rus i Oslo

Fagansvarlige: