Veileder for rusforebyggende arbeid i skolen

Veilederen har blitt revidert i 2020 og skal bidra til å gi skolene verktøy og rammer i det rusforebyggende arbeidet og er revidert i tråd med at byrådet i Oslo har besluttet at den forebyggende barne- og ungdomssatsingen skal styrkes. Det rusforebyggende arbeidet i Osloskolen er en naturlig del av satsningen.

Rusveilederen synliggjøring av kunnskapsgrunnlaget fra strategien Barnehjernevernet, herunder utviklingsarbeidet Mitt Liv med råd fra ungdom og rettigheter i barnekonvensjonen.

Som tidligere inneholder veilederen eksempler på planer og informasjon om generelle tegn på bruk av rusmidler. I tillegg oppfordres det til at skolene innlemmer holdninger til og oppfølging av medarbeidernes rusbruk (AKAN) i skolens lokale planer.

Veilederen ble for første gang utgitt i 2014. Den er forankret i SaLTo-samarbeidet i Oslo, og er utarbeidet av Utdanningsetaten og Korus Oslo. Den reviderte rusveilederen er sendt ut til alle grunnskoler med ungdomstrinn og videregående skoler i Oslo. Veilederen er også oversatt til islandsk etter avtale med Helsedirektoratet på Island.

Hensikten med veilederen

Veilederen skal gi skolene verktøy og rammer for det rusforebyggende arbeidet. Veilederen skal:

  • tydeliggjøre skolens mål og ansvar for det rusforebyggende arbeidet
  • hjelpe skolen til å utarbeide lokal plan – forebyggende plan og reaktiv plan
  • synliggjøre hvem skolen kan samarbeide med
  • informere om ressurser
  • informere om generelle tegn på rusmisbruk/fakta om rusmidler

Innspill fra elever

I revideringen av veilederen i 2018 bidro elevrådet fra Hauketo ungdomskole og elever fra Kuben videregående skole med innspill om hva de mener er viktig i det rusforebyggende arbeidet.

Elevenes innspill omhandler viktigheten av generelle forebyggende tiltak for et godt skolemiljø, hvor tillit og trygge relasjoner mellom elever og voksne er nøkkelord. Elevene løfter behov om at det rusforebyggende arbeidet må omhandle mange aspekter ved rus, som; fest og vennskap, holdninger, mot, gruppepress og psykisk helse. Rusbruk blant unge som vekker bekymring, har som oftest bakenforliggende årsaker. Elevene ber derfor om at de voksne må ha et åpent sinn, de må bry seg, lytte og vise omsorg.

Veileder for rusforebyggende arbeid i skolen 

Yvonne Larsen

Yvonne Larsen

Nestleder

yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no

+47 90 81 43 34