Overdoser på grunn av reseptbelagte smertestillende legemider 2010-2019

Av: Bjørnar Bergengen, Spesialkonsulent KORUS Oslo

Svetlana Skurtvedt og samarbeidspartnere har sammenlignet alle som døde på grunn av overdose med reseptbelagte smertestillende midler med de resterende overdosedødsfallene i perioden mellom 2010 og 2019.

De fant at personene som døde av en overdose med reseptbelagte legemidler i gjennomsnitt var 7 år eldre enn andre som døde av en overdose, det var en høyere andel kvinner i denne gruppen, personene i denne gruppen hadde også høyere utdannelse, og en større andel bodde sammen med andre på tidspunktet de døde. En større andel i gruppen som døde av reseptbelagte legemidler hadde hatt kreft, og tre ganger flere i denne gruppen hadde også mottatt behandling for kroniske smerter. Disse personene hadde også i langt større grad blitt foreskrevet reseptbelagte opioider.

Personene som dør av en overdose med reseptbelagt legemidler har i mindre grad blitt diagnostisert med en ruslidelse knyttet til illegale rusmidler enn andre som dør av en overdose. Forskerne mener resultatene fra denne studien peker i retning av at det er i ferd med å vokse frem en ny gruppe personer som står i fare for å dø av en opioidoverdose. Artikkelforfatterne mener det derfor er viktig at myndigheter og klinikere er klar over risikoen for overdoser som særlig finnes blant kroniske smertepasienter og kreftpasienter som bruker høye doser med sterke reseptbelagte smertestillende legemidler.  

Artikkelens heter Individuals Dying of Overdoses Related to Pharmaceutical Opioids Differ from Individuals Dying of Overdoses Related to Other Substances: A Population-Based Register Study. Den er publisert i tidskriftet European Addiction Research, og er skrevet av Svetlana Skurtveita, Ingvild Odsbu, Linn Gjersing,  Marte Handal, Torgeir Gilje Lid, Thomas Clausen og  Aleksi Hamina. 

Artikkelen kan lastes ned her.