Kriminalitet og aggresjon hos steroidebrukere

 

Razieh Chegeni, Ståle Pallesen og Dominic Sagoe fra Institutt for Samfunnspykologi ved Universitetet i Bergen har gått gjennom den nyeste forskningslitteraturen om aggresjon og kriminalitet hos steroidebrukere, og presenterer funnene i artikkelen Aggression and criminality in androgen abusers. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity. Studien tar for seg forskningslitteratur som er publisert i tidsrommet fra april 2019 til september 2021. Kriteriene for å inkludere en studie var at den hadde gjennomført på mennesker og så på aggresjon og kriminalitet knyttet til bruk av anabole androgene steroider, samt at studiene var publisert i fagfellevurderte tidsskrifter. Totalt var 13 ulike studier med i undersøkelsen.

 

Studiene denne undersøkelsen tar for seg har benyttet ulike metodologier, og i stor grad har studiene vært gjort blant menn. Sett under ett viser disse studiene at det er en sammenheng mellom bruk av anabole steroider og aggresjon og kriminalitet hos brukerne. Selv om resultatene fra noen av studiene kan indikere et kausalt, eller lovmessig, forhold mellom bruk av anabole steroider og begåtte voldshandlinger mener artikkelforfatterne man ikke må trekke forhastede slutninger om en slik sammenheng. Mange av studiene viser at forholdet mellom bruk av anabole steroider og utvist aggresjon kan påvirkes av flere ulike faktorer som nevrobiologi, kognitive problemer, personlighet og polyfarmasi, altså at en person bruker flere ulike stoffer samtidig eller i sammenheng med bruken av anabole steroider. Det er knyttet en del usikkerhet til hvordan disse faktorene påvirker dette forholdet, og forfatterne mener dette må avklares nærmere i fremtidige studier.

Aggression-and-criminality-in-androgen-abusers.pdf (researchgate.net)