Hvor alvorlig er avhengigheten av anabole steroider blant personer i rusbehandling i Norge?

Rundt en tredjedel av alle som bruker anabole steroider utvikler en avhengighet av disse stoffene. Avhengighet av anabole steroider er knyttet til økt fare for utvikling av alvorlige bivirkninger hos brukeren. En gruppe der bruken av anabole steroider ser ut til å være særlig utbredt er personer som mottar behandling for rusrelaterte lidelser. For å undersøke graden av steroideavhengighet i denne gruppen, og forholdet mellom avhengighetens alvorlighet, personlighetstrekk og eksekutiv funksjon har det blitt gjennomført en undersøkelse blant 521 norske ruspasienter. Funnene fra undersøkelsen er presentert i artikkelen Severity of anabolic steroid dependence, executive function, and personality traits in substance use disorder patients in Norway som er publisert i er publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

Deltagerne ble spurt om bruk av rusmidler og anabole steroider. Det ble også gjort undersøkelser av personlighet, avhengighet av ulike rusmidler og anabole steroider, og deltagernes eksekutive funksjoner som omfatter en persons evne til problemløsning, planlegging, gjennomføring av oppgaver og regulering av atferd.

Av deltagerne rapporterte 26 prosent at de også minst en gang i løpet av livet hadde brukt anabole steroider. Disse ble delt inn i tre grupper ut i fra om de hadde milde eller ingen avhengighetssymptomer, moderate avhengighetssymptomer eller sterke avhengighetssymptomer. Alvorlige symptomer på avhengighet av anabole steroider var knyttet til større problemer med å regulere egen atferd og egne følelser. Personer med mer alvorlig steorideavhengighet hadde større vansker enn personer som ikke brukte anabole steroider med å forstå hvordan deres atferd virket på andre. Hos personene med alvorlige og moderate avhengighetssymtomer var det også større innslag av fiendtlighet og dårligere atferdskontroll. Forskerne mener det er viktig å utvikle metoder som er bedre i stand til enn de som finnes i dag for å identifisere personer med særlig store avhengighetsutfordringer for å gi disse bedre og riktigere behandling..

Artikkelen er skrevet av Morgan Scarth, Ingrid A.Havnes, Marie L.Jørstad, JimMcVeigh, Marie ClaireVan Hout, Lars T.Westlye, SvennTorgersen og Astrid Bjørnebekk. Den er publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

Severity of anabolic steroid dependence, executive function, and personality traits in substance use disorder patients in Norway – ScienceDirect