Veileder for rusforebyggende arbeid i skolen 2022

Veilederen for rusforebyggende arbeid i Osloskolen er revidert!

Veilederen skal bidra til å gi skolene verktøy og rammer i det rusforebyggende arbeidet.

Alle ungdomsskoler og videregående skoler skal ha en rusforebyggende plan. Planen må evalueres og justeres jevnlig sammen med elever og skolens samarbeidspartnere. Rektor har ansvar for at planen blir fulgt opp og for at det rusforebyggende arbeidet og prosedyrer er godt kjent for personalet. Planen skal synliggjøre:

– sammenhengen mellom rusforebyggende arbeid og arbeidet med kompetansemål i fag

– rutiner for individuell oppfølging av elever med rusproblematikk

– involvering av foresatte

– samarbeidet med tverrsektorielle tjenester

Utdanningsetaten (UDE) har i samarbeid med Velferdsetaten/Kompetansesenter rus Oslo (KORUS Oslo) revidert veilederen for det rusforebyggende arbeidet i Osloskolen.

Flere av KORUS sine forebyggende innsatser i skolen

Osloskolens samarbeider med KORUS Oslo/Velferdsetaten og med det tverretatlige SaLTo-samarbeidet i Oslo kommune. Som del av dette samarbeidet tilbyr KORUS blant annet opplæring i  “Kjentmann” og Utsett!

I denne kronikken av Yvonne Larsen og Kolbjørn Gjære, spør de om og hvordan rusforebyggende arbeid vil ha en plass i skolen framover.

I læreplanen er det satt opp tverrfaglige temaer som skal sees i sammenheng og dekke over flere fag der det er naturlig. Ett av disse er folkehelse og livsmestring, som skal gi elevene kompetanse og verktøy til å ta ansvarlige livsvalg. Rusmidler er nevnt her, mens i fagplanene framstår kompetansemålene som diffuse. Tidligere læreplaner har hatt mer konkrete fagmål som kan relateres til rusforebygging.

Likevel nevner flere andre offisielle føringer som Stortingsmelding og strategier skolen som en viktig rusforebyggende arena. Det gis også lokalt handlingsrom, som blant annet Osloskolen har tatt, med denne egne veilederen. Veilederen er tilgjengelig her.

Den 7. desember blir det en kompetansehevingsdag, se vår kurskalender for informasjon og påmelding!