Hvordan kan vi jobbe for utjevning av sosial ulikhet i helse blant barn og unge?

Onsdag 31. august presenterer Nora Gotaas sin rapport om hvordan tre bydeler i Oslo jobber med dette i sitt folkehelsearbeid. NIBR har utført dette arbeidet på oppdrag fra KORUS Oslo.

Her er lenke til påmelding, lenke til arrangementet sendes ut dagen før.

Rapporten
Rapporten tar for seg erfaringer fra det systematiske folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge i tre bydeler i Oslo kommune, med særlig fokus på utjevning av sosial ulikhet i helse. Studien bygger videre på en tidligere kartleggingsundersøkelse av folkehelsetema i byomfattende plandokumenter i kommunen (Gotaas, 2020). Rapporten har form av eksempelstudier i tre bydeler som representerer variasjon langs sentrale kriterier som geografi, utfordringsbilde (levekår, påvirkningsfaktorer oppvekst).

Datamaterialet består av kvalitative intervju med ledere og ansatte og representanter for ungdomsråd, relevante plan- og bakgrunnsdokumenter for bydelene, samt noe statistikk og tallmateriale. Undersøkelsen belyser felles tematikk og variasjon mellom bydelene med vekt på erfaringer knyttet til: Institusjonell kapasitet og organisering av det systematiske folkehelsearbeidet overfor barn og unge, strategisk profil i form av plantyper og planprosesser, samt betingelser for kunnskapsproduksjon og prosjekt- og tiltaksutvikling.

I et intervju på OsloMet sin hjemmeside sier Nora Gotaas at Oslo er en interessant by å studere, fordi forskjellene mellom folk er mye større og tydeligere her enn i andre deler av landet. I tillegg har Oslo en større andel ungdom enn andre norske byer, og barnefattigdom er mer utbredt enn i resten av landet.

Sosial ulikhet blant unge er viktig, fordi vi vet at forskjellene ofte følger folk gjennom hele livet, særlig når det gjelder helsa. Derfor er det viktig å få kunnskap om kommunenes tilnærminger, for å lære av hverandre, og dermed kunne jobbe best mulig med folkehelsearbeidet, sier Gotaas.

Her er lenke til rapporten: «Hvordan løfte utjevning av sosial ulikhet i helse blant barn og unge systematisk inn i bydelenes folkehelsearbeid? Erfaringer fra bydeler i Oslo kommune» (oda.oslomet.no)