Av: musikkterapeut Synnøve Gustavsen Ovrid og erfaringskonsulent Thomas Barstad,  Uteseksjonen i Oslo sitt tilbud om musikkterapi

Men hva er musikkterapi?

Musikkterapi gir mulighet for å drive med meningsfull musikkaktivitet på en måte som tilrettelegger for at folk får være hele mennesker. Ressurser, styrker og interesser løftes frem og spilles på, heller enn å fokusere mest på det som er problematisk eller ikke fungerer. Gjennom deltakelse i musikkterapi kan en for eksempel utvikle seg musikalsk, relasjonelt og sosialt, jobbe med kommunikasjon, bearbeide vanskelige minner, regulere følelser og uttrykke seg, sin identitet og historie. Sentrale aktiviteter i musikkterapi er låtskriving, samspill, beat-making, musikklytting og samtaler med utgangspunkt i musikk. For at det skal kunne kalles musikkterapi må en musikkterapeut med godkjent masterutdanning drive tilbudet. I Uteseksjonens musikkterapitilbud jobber musikkterapeut og erfaringskonsulent konsekvent sammen for å kunne gi et så helhetlig og bredt tilbud som mulig.

Hvem er vi?

Tilbudet drives av musikkterapeut Synnøve og erfaringskonsulent Thomas. Vi har alltid med oss våre ulike roller og bakgrunn inn i arbeidet, men de viser seg oftest i samtaler om rus og psykisk helse. Da kan det være naturlig at erfaringskonsulenten deler av sin erfaring med hjelpeapparatet for å bygge tillit og relasjon, som kan bidra til at deltakeren føler seg mindre aleine og ser med egne øyne at endring er mulig. Vi er opptatt av å møte deltakerne på en god og likeverdig måte. Ved å legge til rette for en flat struktur hvor alles stemmer blir hørt i like stor grad, ser vi ofte at deltakere opplever terskelen som lav for å både komme med idéer og innspill i kreative prosesser. I tillegg blir det lettere å prate om de vonde vanskelige tingene knyttet til rus og psykisk helse.

“Her får jeg være noe annet enn bare rusavhengig.”

En del av Uteseksjonens musikktilbud holdes på Dalsbergstien Hus. Det er et lavterskel, kommunalt bosted for mennesker i aktiv rus. En gang i uka åpner vi musikkrommet slik at alle som vil er velkomne til å holde på med musikk. De som deltar kan ofte spille et instrument fra før men dette er ikke et krav. Noen kommer innom for å høre andre spille eller for å slå av en prat, andre har vi musikalske prosjekter med som vi bygger videre på uke for uke. Noen har også spilt inn sanger i studio og opptrådt på Dalsbergstiens sommerfest og andre arrangementer. Flere deltakere forteller om en opplevelse av at tilbudet fungerer som et fristed der de får være mer enn bare en rusavhengig. De får være en del av noe meningsfullt uten rusfokus, og derfor ruser de seg mindre. En deltaker forteller at rusen tar mye plass i livet hans men på dagene med musikktilbud er det musikken som gjelder. Andre har fortalt at de har blitt kjent med naboen på en ny måte gjennom å spille musikk sammen – selv om de har vært i samme miljø over lang tid. Flere ganger har vi sett at musikkaktiviteten har fortsatt etter at vi har avslutta tilbudet og lagt merke til at stemninga fra musikkgruppa har spredd seg utover musikkrommets fire vegger. Folk har gått rundt i gangene og plystret og sunget og deltakere har tatt med seg gitaren inn til hverandre og blitt bedre kjent etter at de har deltatt i gruppa.

Vår erfaring er at musikken ofte fungerer som en inngangsport når vi treffer deltakerne i tilbudet. Fordi musikken er en felles interesse sporer samtalen gjerne raskt inn på tematikk som favorittartister, konsertopplevelser eller musikkinstrumenter. Det er som om vi hopper over noen steg i «bli kjent-prosessen» når relasjonen bygger på at vi har noe til felles, og ut fra denne posisjonen har vi mulighet til å gi hjelp og støtte ut fra personens ønsker og behov.