Av: Bjørnar Bergengen, Spesialkonsulent, Korus Oslo

På oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeider SERAF hvert år en nasjonal statusrapport for LAR.  Statusrapporten er basert på en kartlegging som alle LAR-tiltakene gjennomfører en gang i året. I likhet med foregående år var det også i 2021 en liten økning i antallet personer som var i LAR-behandling. Ved slutten av 2021 var det totalt 8198 pasienter som innenfor LAR. Kvinneandelen ligger rundt 30 %, og er tilnærmet lik kvinneandelen i populasjonen som har alvorlige rusproblemer i Norge. Gjennomsnittsalderen for pasientene var i 2021 47 år, og mens andelen pasienter som er 30 år eller yngre i stor grad er uendret de siste årene så øker andelen pasienter som er over 50 år. Dødeligheten blant pasientene i LAR er på 1,2 %, noe som er omtrent som tidligere år. Majoriteten av dødsfallene hadde en somatisk årsak. Resultatene for rusmestring er i undersøkelsen samlet sett gode, og viser at mer enn halvparten pasientene responderer bra på behandlingen.  Opp mot en tredjedel av pasientene har en mer hyppig og ukontrollert bruk av rusmidler, men pasientene følger likevel opp behandlingen og har jevnlig kontakt med hjelpeapparatet.

Fotografering av Ilja C Hendel 

Silje Finstad som er overdosekoordinator i Velferdsetaten og ansvarlig for det overdoseforebyggende arbeidet hos Korus Oslo sier at med tanke på at det fremdeles dør mellom to og tre hundre personer årlig av overdoser i Norge så har vi en plikt til å forsøke det vi kan for å få ned dette tallet. Her kan et varslingssystem spille en viktig rolle. På grunnlag av den nylig publiserte rapporten kan det se ut som en digital løsning i form av en app kan være en vei å gå. Samtidig er det viktig å få klarhet i spørsmål rundt hvordan skal informasjonen valideres, hvordan skal den komme raskt ut til de aktuelle brukergruppene, og hvordan kan et slikt varslingssystem best fungere sammen med andre overdoseforebyggende tiltak.

Du kan lese rapporten ved å trykke her.