Hvordan kan vi sikre at tiltak for barn og unge virker?

I juni lanserte KS en ny veileder som skal gjøre det enklere for kommunesektoren å få til god samhandling på tvers av tjenester, og måle resultater, virkninger og effekter av innsatser rettet mot barn og unge.

I veilederen møter vi den fiktive kommunen Fjellfjord. Fjellfjord er med på å illustrere og inspirere til hvordan kommuner kan jobbe for å samhandle på tvers av tjenester for å samarbeide om tiltak som fungerer. Veilederen er spesielt rettet mot barn og unge, men kan ved få justeringer benyttes opp mot alle målgrupper.

Veilederen er bygget opp gjennom fem hovedtemaer som gir en systematisk tilnærming til hvordan tjenester kan jobbe utfra samme problemforståelse og dermed jobbe for samme mål.

Veilederen er tydelig på at god samhandling vil være med på å styrke tilbudene kommunen tilbyr sine innbyggere. Det er tydelig at samhandling ikke bare handler om å utveksle informasjon, koordinere møtetidspunkter og tiltak, men om å jobbe integrert sammen mot felles mål på tvers av fag og sektor.

Veilederen er lett å bruke, det er en gjennomgående rød tråd på viktigheten av samarbeid mellom tjenester og med barn, unge og deres familier. Dette er et verktøy som kan bidra til at kommunene samhandler bedre om de som har behov for deres hjelp.