Nå er opplæringsprogrammet ‘Tidlig inn’ i gang i Oslo

– Målet er å fange opp familier som opplever utfordringer før problemene eskalerer. Derfor er det viktig at de som er i kontakt og dialog med foreldre under graviditet, er trygge på hvilke verktøy de kan bruke ved bekymring, sier Monica Hoen Island fra KORUS som er koordinator for programmet i Oslo. Hun forteller at ansatte på disse fagfeltene sitter på mye kunnskap, og at det dermed er viktig å presisere at Tidlig inn handler om å omgjøre kunnskap til handlingskompetanse i møte med den enkelte.

Programmet er et initiativ fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Målgruppen er jordmødre, helsesykepleiere og andre som treffer gravide og småbarnsforeldre i jobben. Formålet med opplæringen er å komme tidlig inn og styrke handlingskompetansen i møte med familier som sliter, for å sikre barn en god helse og trygg oppvekst.

KORUS Oslo holdt den første kursdagen av opplæringsprogrammet ‘Tidlig Inn’ i Oslo, i samarbeid med RBUP, RVTS, BUFETAT og Helseetaten, og KORUS Stavanger bidro også inn.

I opplæringsprogrammet, som består av seks kursdager, lærer deltakerne blant annet om empatisk kommunikasjon, motiverende samtale (MI) og støttesamtaler, bruk av screening- og kartleggingsverktøy innen rus og psykisk helse og hvordan en integrerer disse nye praksisene på en god måte.

Hoen Island forteller at denne måten å jobbe på er særlig viktig i forbindelse med oppvekstreformen, som har et stort fokus på foreldrestøttede tiltak.

– Oppvekstreformen gir både foreldre og bydeler mer ansvar for å løse utfordringer i familien på et tidlig stadium. Tidlig inn er et viktig ledd i dette. I kombinasjon med Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og tiltak som Oslohjelpa og bruk av stafettlogg, er rammene gode for å lykkes med dette.

Hun understreker at ulike bydeler kan ha ulike behov, og hun er opptatt av hva praktikerne selv opplever at de ønsker å kunne mer om, eller øve mer på.

– Her kan bydelene selv komme med innspill. Tidlig inn er et gratis tilbud til bydelene, hvor KORUS Oslo er tilbyder og tilrettelegger og holder opplæringsdagene sammen med våre faglige samarbeidspartnere fra RVTS, RBUP og BUFETAT.

Les mer om Tidlig inn her.