Åtte år med Overdosestrategi – hva blir veien videre?

Skrevet av Jeanette Rundgren, KORUS Øst

I 2014 lanserte daværende helseminister Bent Høie Norges første overdosestrategi med tittelen «javisst kan du bli rusfri, men først må du overleve»[1]. Strategien kom på bakgrunn av Stortingsmeldingen «se meg» (Meld. St. 30 (2011-2012)-vedtatt 18.mars 2013).[2] Denne stortingsmeldinga om ruspolitikk foreslo ovenfor stortinget at det skulle iverksettes en femårig strategi med mål om å redusere antall narkotikaoverdoser år for år.

I behandlingen av sammen stortingsmelding ble det formulert en nullvisjon for strategien «Enhver som dør av overdose er en for mye. Målet er at ingen skal dø av overdose» Stortinget sluttet seg enstemmig til denne visjonen.

Da første overdosestrategiperiode var over i 2017 ble arbeidet i strategien, og tilskuddsordningen som fulgte med, evaluert av Folkehelseinstituttet i 2018 ved Marit Edland –Gryt.[3] Evalueringen viste at de 9 kommunene, som på bakgrunn av høye overdosetall, deltok i pilotkommune-nettverket var på god vei til å utvikle gode handlingsplaner for å sette overdoseforebygging på dagsorden. Det var fokus på å få på plass hele pakka» med rent brukerutstyr, få på plass Nalokson for kameratredning, ha fokus på sårbare overganger, somatikk, lavterskel-LAR mm. I tillegg ble det gjennomført ulike forskningsprosjekt for å styrke kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med overdosestrategi. Pilotkommune nettverket utviklet også veiviser i lokalt overdoseforebyggende arbeid som er et kjempefint hjelpemiddel og ressurs når kommuner vil gå i gang med å arbeide med overdoseproblematikk.[4]

Bent Høie lanserer forlengelse av overdosestrategien

Evalueringen til Edland-Gryt viste i sin helhet at vi var så godt i gang med det overdoseforebyggende arbeidet, vi stod fortsatt ovenfor utfordringer knyttet til høye overdosetall og Bent Høie lanserte på ny en overdosestrategi i mars 2019 som går ut 31.desember 2022.[5]

Denne nye nasjonal overdosestrategien skulle forsterke innsatsen mot overdosedødsfall og skulle bygge videre på innsatsene i første strategi men også nye satsninger. Nalokson nesespray ble gjort tilgjengelig for alle kommuner og det skulle utvikles et eget kapittel i pakkeforløp rus -og psykisk helse om oppfølging etter ikke-dødelig overdose, et arbeid som ble ferdigstilt og lansert 31.august 2021.[6] Det skulle også gjøres et arbeid med å se på om man skulle vurdere å teste innholdet i rusmidler kjøpt på det illegale markedet.[7] Pilotkommune-nettverket ble utvidet til et nasjonalt kommunenettverk som i dag består av 34 kommuner fra alle deler landet.

Hva med strategien etter 2022?

Selv om strategiperioden er over 31.august er det ingen tvil om at vi selvfølgelig må fortsette å styrke det overdoseforebyggende arbeidet. Men om det blir en ny strategi eller hva slags føringer det blir på dette arbeidet er enda uklart.

Oppdrag fra HOD-arbeidsgruppa er i gang med arbeidet

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse -og omsorgsdepartementet å vurdere og forslå hvordan arbeidet for å redusere narkotikautløste dødsfall bør innrettes etter den gjeldende overdosestrategiens utløp.

Helsedirektoratet inviterte folk fra bruker- og pårørende organisasjoner samt paraplyorganisasjonene på rusfeltet (Fagrådet og Actis) og folk fra kommuner, kriminalomsorgen, AMK og forskning -og kompetansemiljøer til et første 2-dagers arbeidsseminar på Gardermoen i slutten av februar. KORUS var godt representert med deltakere fra Nord, Bergen, sør, Oslo og Øst.

Arbeidsgruppa har fått et mandat der de 31.august 2022 skal legge frem et forslag til hvordan det skal jobbes etter 2022. Dette innebærer blant annet å vurdere behovet for mer kunnskap knyttet til overdose og hvordan denne kunnskapen skal innhentes. Videre skal arbeidsgruppa foreslå nødvendige tiltak, både organisatoriske, økonomiske og juridiske, for å redusere antallet narkotikautløste dødsfall.

Det var en engasjert gjeng som startet opp dette arbeidet som vil pågå med jevnlige møter og arbeids-samlinger utover våren og sommeren frem forslaget skal leveres. Arbeidsgruppa vil blant annet innhente kunnskap og erfaringer fra det det nasjonale overdosenettverket og KORUSENEs regionale overdosenettverk.

I LAVTERSKEL nyhetsbrev kan du holde deg oppdatert på dette arbeidet.

Referanser:

[1] Overdosestrategi 2014-2017 – regjeringen.no

[2] Meld. St. 30 (2011–2012) – regjeringen.no

[3] Prosessevaluering av Nasjonal overdosestrategi 2014–2017: Hvordan forebygge overdosedødsfall? – FHI

[4] Komme i gang med overdoseforebyggende arbeid – Helsedirektoratet

[5] Nasjonal overdosestrategi 2019-2022 – regjeringen.no

[6] Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose – Helsedirektoratet

[7] Seraf-rapport om rusmiddeltesting

Jeanette Rundgren, KORUS Øst