Unge som begår gjentatt kriminalitet

Denne dagen lanseres to rapporter som har sin bakgrunn i SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021 (Handlingsplanen): Oslo politidistrikt sin rapport En ustødig grunnmur for mestring og KORUS Oslo sin Når folk viser at de bryr seg – du våkner opp.

Som en del av Handlingsplanen søkte og mottok syv bydeler i Oslo prosjektmidler for tett oppfølging av unge fra 15-18 år som begår eller har begått gjentatt kriminalitet. Kompetansesenter rus Oslo (KORUS Oslo) fikk i oppdrag å evaluere oppfølgingstiltakene igangsatt bydelene. Evalueringen er praksisnært orientert og bygger på relevante dokumenter fra bydeler og Oslo kommune, intervjuer med sentrale aktører som jobber i bydel, samt unge som har fått tett oppfølging i bydelene. Hensikten med evalueringen har vært å se på hvordan prosjektene har vært utformet og implementert, samt å identifisere faktorer for suksess og barrierer som bydelene har møtt i dette arbeidet. Rapporten finner du her.

Oslo kommune ved SaLTo-sekretariatet og Oslo politidistrikt står for arrangementet.

Påmelding til lanseringen her.

Rapportene publiseres her  etter lanseringen.