Ny veileder for god informasjonsflyt

Taushetsplikt, meldeplikt, hva kan eller skal du si til hvem – når? Og hvordan påvirker det relasjonen til ungdommen en prøver å hjelpe?

Tilbakemeldinger fra praksisfeltet viser variasjo­ner i måten en utveksler informasjon i arbeidet med unge i målgruppen. Derfor er det nå laget en byomfattende veileder for god informasjonsutveksling. Hensikten er å forbedre samarbeidet og informasjonsflyten om unge som begår gjentatt kriminalitet.

I ‘Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo for 2019-2021’ er ett av tiltakene å ‘Lage en veileder for god informasjonsutveksling.’

Veilederen skal være et verktøy som sikrer at de som jobber med forebyggende arbeid og direkte med barn og ungdom, vet hva de skal gjøre ved bekymring. Den skal også bidra til økt kunnskap om hva de kan forvente å få av informasjon, og hva de kan dele og ikke dele av informasjon. Dette er tenkt å bidra positivt i arbeidet med å stoppe utvik­lingen av en kriminell løpebane, og mer effektivt kunne hjelpe ungdom tilbake på rett kjøl.

Veilederen legger stor vekt på nødvendigheten av et tett samarbeid med den enkelte ungdom og viktigheten av en trygg dialog for å komme i god posisjon til å gi den riktige hjelpen.

Les hele veilederen ‘Utenfor boksen – innenfor lovverket’ her eller trykk på bildet til høyre.