Heroinepidemien i USA – samfunnsmessige årsaker

Tekst og foto: Bjørnar Bergengen. Artikkelen er hentet fra Lavterskenyhetsbrev juli 2021.

USA har i flere nå opplevd en omfattende bruk av opioioder som har medvirket til et stort antall dødelige overdoser. Omfanget har gjort at det snakkes om en opioidempidemi som også er i ferd med å nå flere land enn USA.

Artikkelen Health (care) in the Crisis: Reflections in Science and Society on Opioid Addiction publisert i tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health beskriver hvordan en tverrfaglig forståelse og tilnærming til dette problemet kan gi bedre strategier for forebygging og behandling av opioidbruk og avhengighet. Artikkelforfatterne mener at ved å finne og se nærmere på mekanismene som har gitt dagens situasjon i USA kan dette bidra til å hindre at Europa opplever den samme utviklingen. To eller flere av disse mekanismene vil også kunne virke sammen. Sentralt for dagens situasjon i USA er legemiddelfirmaet Purdue Pharmas utvikling og markedsføring av Oxycontin 1996 som et godt og ikke minst trygt opioid legemiddel i behandlingen av kroniske smertetilstander. På samme tid ble kontroll og nødvendig/adekvat behandling av en pasients smertetilstand det femte kriteriet for god pasientbehandling sammen med kontroll og stabilisering av pasientens kroppstemperatur, blodtrykk, pustefrekvens og hjertefrekvens. Dette medvirket til en liberaliseringen i bruken av opioider og økte etterspørselen etter denne typen medikamenter.

USA og New Zeeland er de eneste landene i verden der legemiddelindustrien kan markedsføres reseptbelagte medikamenter direkte til forbrukerne. Purdue Pharma startet en markedsføringskampanje rettet mot leger, apotek og sykepleiere artikkelforfatterne beskriver som svært aggressiv. Da kontrollen av opioide legemidler ble sterkere etter 2012 sank utskrivningen. Samtidig økte bruken av illegale opioider som heroin og fentanyl fordi pasienter som hadde blitt avhengige denne typen legemidler ikke lenger fikk disse utskrevet.

Praksisene beskrevet overfor oppstår ikke i et vakuum, men er sosialt og kulturelt betinget. En sentral del av den amerikanske kulturen er The American Dream – alle kan lykkes om de bare arbeider hardt og målrettet nok. Selv om den amerikanske drømmen har fått noen skrammer og riper i lakken, mener artikkelforfatterne den fremdeles er en sentral del av selvbildet til mange amerikanere, og en viktig årsak til at det i USA ikke finnes noen velferdsstat etter europeisk målestokk. I tillegg forventes det at den enkelte skal arbeide lange dager i en nyliberal økonomi som den amerikanske, og at kroppen er individets viktigste kapital. Derfor må kroppen til enhver tid fungere optimalt. Fattigdom, dårlige arbeidsforhold og skader av ulike slag kan medvirke til økt bruk av opioide legemidler. Nødvendigheten av å komme tilbake i fult arbeid etter for eksempel en operasjon kan også medvirke til bruk av denne typen legemidler. Et godt utbygd velferdssystem kan virke beskyttende mot utviklingen av avhengighet av denne typen legemidler. Selv om det rapporteres om økt bruk av denne typen legemidler i flere Europeiske land er avhengighet og overdosedødsfall langt unna nivåene som finnes i USA.

Artikkelforfatterne skriver et spørsmål som må undersøkes i fremtidig forskning er hvordan nedbyggingen av de europeiske velferdsstatene og økonomisk vanskeligere tider vil øke, og om dette vil gi en økt avhengighet av denne typen legemidler i Europa i fremtiden. Folkehelseinstitusjoner har en sentral rolle i bekjempelsen av opioidepidemien. Disse må derfor tilpasse sine strategier til det faktum at den beste måten å møte utfordringene en økt bruk av disse legemidlene kan gi er å bekjempe sosial ulikhet, en utvikling av et prekariat som er avhengige av usikre og lavt betalte jobber, og ulikheter i tilgangen på helsetjenester.

Artikkelen er skrevet av Roxana Damiescu, Mita Banerjee, David Y. W. Lee, Norbert W. Paul og Thomas Efferth. Lenke til artikkel her.