Fastleger har fått en egen nettside om alkoholrelaterte helseproblemer

Korus Oslo har i flere år hatt fokus på arbeid med eldrebefolkningen som en del av vårt tidlige intervensjonsarbeid.

For å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget om aldring, alkohol og legemiddelbruk i de helse- og omsorgstjenester som retter seg mot eldrebefolkningen har det vært viktig med kontinuitet og samarbeid over tid. Her ser vi at fastlegekontorene er en viktig målgruppe.

Som et ledd i NERO (Nettverk Eldre og Rus Oslo) arbeidet i Bydel Sagene, har vi vært så heldige å kunne samarbeide med Torgeir Gilje Lid ved KORFOR og Korus Vest Stavanger m. fl. om utvikling og pilotering av et 15 timers emnekurs for fastleger om alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis. Korus Oslo har i denne opplæringen fokusert på aldringsperspektivet og empatisk kommunikasjon i emnekurset for Sagene lokalmedisinske senter.

Ressursside for fastleger:

Alkoholvaner og helse i allmennpraksis – Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Her kan du lese mer om Aldring, alkohol og legemidler

Foto: IStock