Overdosetallene for 2019 er klare

Overdosedødsfallstallene for Norge 2019 ble denne uken presentert av Folkehelseinstituttet. Det er veldig gledelig at vi ser en nedgang i antall overdosedøde i 2019, med 13 færre døde i Oslo enn året før. Det har vært en svak nedgangen over flere år, noe som forhåpentligvis kan tyde på at reduksjon i overdosedødsfall er en trend. Syntetiske opioider tar nå flere liv enn heroin, sett fra 2016 og frem til i dag.

Overdoseprosjektet i Oslo ligger under Korus og jobber med ulike overdoseforebyggende tiltak. Det at det er andre opioider enn heroin som tar flest liv, kan bety at noen av innsatsene som igangsettes må endres for å kunne forebygge overdoser også ved bruk av disse rusmidlene, og for å nå personer som ikke benytter de tradisjonelle lavterskeltjenestene.

I 2021 vil Switch styrkes. Switch er et arbeid for å motivere rusbrukere til å vurdere andre inntaksmåter som er mindre skadelige/ dødelige for den enkelte. Overdoseprosjektet har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å se på måter å styrke Switch på, primært i brukergruppen, men også hos hjelpeapparatet. Det er utviklet en folder som skal gi informasjon om hvordan man kan røyke heroin. En del av brukergruppen oppgir at de ikke vurderer røyking som alternativ inntaksmåte fordi de opplever at det er vanskelig å få til. Denne folderen vil lanseres samtidig med en informasjonsfilm produsert av Seraf, og dette vil være et nyttig verktøy i arbeidet med å få til ytterlig reduksjon i antall overdosedødsfallstall.

Arbeidet med implementering av Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydel fortsetter, det vi vet, er at de fleste overdosedødsfallene skjer hjemme. Det betyr at den aller viktigste overdoseforebyggingen utføres av det lokale hjelpeapparatet der folk bor.  Alle bydelene har startet opp et godt systematisk overdoseforebyggende arbeid lokalt, og Overdoseprosjektet vil fortsette sin bistand av dette arbeidet de kommende årene. Det overordnede målet for standarden er å redusere overdoserisiko og overdosedødsfall blant personer med rusproblematikk i Oslo. Den gir grunnlaget for å etablere en felles plattform og faglig standard som alle Oslos 15 bydeler anbefales å jobbe ut ifra, med klare ansvars- og arbeidsoppgaver og målsetninger for arbeidet, i tråd med den nasjonale overdosestrategien og byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo.

Avslutningsvis siterer vi leder av Overdoseprosjektet i Oslo, Silje Finstad, som sier at «Det er gledelig å høre at tallene for Oslo har gått ned, dette garantert av flere grunner enn en. I min rolle som prosjektleder for overdoseprosjektet/ overdosekoordinator i Velferdsetaten så tenker jeg at den viktigste grunnen til at denne nedgangen er gledelig, er at det betyr at det er færre liv levd for kort».