Fire bydeler har laget en HKH-rapport om ungdomsmiljøet på Majorstua

Rapporten gir innsikt i ungdomsmiljøet rundt Majorstua, grunner til at ungdom oppholder seg der og hvordan ungdommene selv opplever området.

Bakgrunnen for denne HKH-kartleggingen er at Majorstua området i lang tid har vært preget av uro og alvorlige hendelser som barneran, vold og trusselsaker.

Mediene har ofte omtalt flere av hendelsene som en del av en “ransbølge” som foregikk både i 2018 og 2019.

For de vestlige bydelene (Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker) har det vært et ønske om å undersøke nærmere hvem ungdommene som velger Majorstua som sitt værested er, og hva de mener om sitt valgte værested eller nærmiljø. Hvordan vi kan få ungdommene i tale for å få vite mer om hvordan vi kan utvikle gode og robuste ungdomsvennlige tjenester.

Arbeidet er forankret gjennom SaLTo styringsgruppe i Oslo vest som ønsket å kartlegge forhold ved Majorstuakrysset og områdene rundt, for å få bedre kunnskap om hvem ungdommene som oppholder seg der er, hvorfor de oppholder seg i området, om det foreligger fellestrekk, og hvilke potensielle risikofaktorer ungdommene møter på Majorstua.

Handlingsplanen, som har hovedfokus på barn og unges stemme, skal kunne bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet lokalt og i region vest, samtidig som ungdom som velger Majorstuaområdet som sitt værested skal kunne oppleve seg både sett og hørt.

Kompetansesenter rus Oslo har bidratt med veiledning og til å finansiere rapporten.

Her kan du lese mer om Hurtig kartlegging og handling (HKH)

Her kan du lese rapporten: Ungdom på Majorstua 2020