Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020: Årsverk,kompetanse og innhold i tjenestene

Hvert år samler SINTEF inn data fra hele landet på hvordan det står til med rus og psykisk helsearbeid i kommunene.

93 prosent av landets kommuner har vært i kontakt med Kompetansesentrene for rusfeltet, i Oslo hadde alle bydelene vært i kontakt med Korus Oslo i 2020.

Antall årsverk, oppfølging av Opptrappingsplanen på rusfeltet og kjennskap til ulike fagsentre er blant de mange områdene som er beskrevet i rapporten. Nasjonale føringer, forskning og evaluering fra Norge siste år og internasjonale kunnskapsoppsummeringer siste år er også med, for å bidra til at kommunene og tjenestene lettere kan holde oversikt over de nasjonale føringene og få tilgang til ny forskningskunnskap. Det er dessverre ikke så mye forskning på kommunale eller lokale tjenester innen psykisk helse og rus. På det psykiske helsefeltet er det mer forskning enn på rusfeltet.

Omtrent halvparten av alle kommunene driver med oppsøkende sosialt arbeid rettet mot ungdom, i Oslo har 14 av 15 bydeler oppsøkende team.

Hva er de største utfordringene for på rusfeltet?

SINTEF har stilt dette spørsmålet fordelt på ulike målgrupper, fordelt  etter forløp og etter barn/unge og voksne. For barn og unge skriver de:

“For gruppen barn og unge med milde og kortvarige rusproblemer er det blant annet svart at det er vanskelig å komme tidlig nok inn og å komme i posisjon til å hjelpe, at de unge bagatelliserer rusbruket sitt, at legaliseringsdebatten om cannabis bidrar til ufarliggjøring og dermed til at flere prøver, at foreldre ikke tar situasjonen alvorlig nok og ikke følger opp, at utenforskap fører til lavere terskel for å prøve rusmidler for å bli en del av et miljø og at fastlegen spør om rusbruk for sjelden. For barn og unge med kortvarige alvorlige problemer og langvarige mildere rusproblemer, kommer i tillegg eksempler på at denne gruppen er lite motivert til å søke hjelp, manglende arenaer for å møte ungdom og svak samhandling mellom tjenestenivå. For den tredje gruppen barn og unge, de med alvorlige og langvarige problemer, er det mye av de samme utfordringene, i tillegg til for eksempel mangel på gode støttetjenester, for sen henvisning til spesialisthelsetjenesten og at de unge faller mellom BUP, som i liten grad gir rusbehandling, og TSB som i liten grad behandler pasienter under 18 år.”

Brukermedvirkning er et av områdene der det ser ut til å foregå en endring, det er langt flere kommuner i 2020 enn i 2019 som sier at de i stor grad sikrer brukermedvirkning i tjenesteutviklingen innen rus‐ og psykisk helsefeltet, fra ti prosent til 27 prosent i 2020, mens 57 prosent i de største kommunene. I Oslo svarer de aller fleste at de i noen grad sikrer brukermedvirkning. SINTEF skriver at disse svarene kan tolkes, og at én hypotese kan være at Oslo har “større forventninger til å få til brukermedvirkning i tjenesteutviklingen enn andre kommuner, eller at de prioriterer brukermedvirkning i driftsarbeid heller enn i utviklingsarbeid.”

Kommunalt psykiskhelse-og rusarbeid 2020: Årsverk,kompetanse og innhold i tjenestene